Български енергийни фючърси с финансов сетълмент

European Energy Exchange AG (EEX) предлага търговия с деноминирани в евро български енергийни фючърси от м. юни 2019 г. съгласно сключено споразумение с „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД). Финансовият сетълмент на инструментите се основава на постигнатата среднодневна цена на пазарен сегмент „Ден напред“, част от борсовия пазар, администриран от БНЕБ ЕАД.

Достъпните в търговската система на EEX продукти са следните:

FKB1-FKB5PXE Bulgarian Power Base Week Future
FKBMPXE Bulgarian Power Base Month Future
FKBQPXE Bulgarian Power Base Quarter Future
FKBYPXE Bulgarian Power Base Year Future

Диаграмата по-долу илюстрира взаимодействието между допълнителната възможност за търгуване на български енергийни деривативи с цел хеджиране на позиция и съществуващата структура от пазарни сегменти:

Както е представено на диаграмата, енергийните фючърси с финансов сетълмент, които се търгуват на ЕЕХ, нямат директно отражение върху останалите дългосрочни пазари с физическа доставка, а представляват допълнителна възможност за хеджиране на риск. На този допълнителен пазар се търгуват единствено стандартни продукти, с финансов сетълмент на база среднодневна цена на пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД и с клиринг, осъществяван от European Commodity Clearing AG (ЕСС).  

Данни за търговията с енергийни фючърси са достъпни тук. Списък с регистрираните търговски участници от България на пазара на EEX за български енергийни фючърси може да се види на следния линк .

За регистрация и повече информация: https://www.eex.com/en/access/admission

Сертифициращо обучение за търговия, включващо изпит за търговец на EEX: https://www.eex.com/en/trainings/comprehensive-exchange-trading-course .

Информация за историческото развитие на търговията с български енергийни фючърси е представена в приложената презентация.    

EEX е водеща енергийна борса в Европа, която развива и оперира ликвиден и независим пазар за енергийни и свързани продукти. ЕЕX e част от Deutsche Börse Group. Дружествата от групата на ЕЕX Group предлагат договори за електрическа енергия, емисионни квоти, както и селскостопански продукти.