Антикорупция

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД напълно подкрепя създаването на нетолерантна към корупцията среда чрез почтено поведение (интегритет) и спазване на нормативните актове, регламентиращи противодействието на корупцията.

Нашето разбиране е, че корупцията е една от най-сериозните заплахи за правовата държава, демокрацията и правата на човека. Корупцията подкопава доброто управление и социалната справедливост, пречи на икономическото развитие и накърнява свободната конкуренция.

Операторът на борсовия пазар изразява увереността си, че всички търговски участници също са възприели подхода за нулева толерантност към корупцията.

Включването на антикорупционна клауза в съдържанието на сключваните договори съставлява потвърждение на ангажимента за интегритет и предотвратяване на корупцията.

При наличие на информация за корупционни прояви и други нарушения и нередности може да бъде подаден сигнал по някой от следните начини:

  1. по електронна поща: kkonstantinov@ibex.bg
  2. по електронна поща: ok_bneb@abv.bg
  3. чрез кутията за подаване на сигнали, намираща се в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 138
  4. на гореща телефонна линия: + 359 2 90 20 120

Анонимни сигнали не се обработват.