Борсов съвет

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. 

Борсовият съвет е създаден с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД. Структурата на членовете отразява, по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители).  Основните цели и начинът на функциониране на Съвета са описани в Правилата за работа на борсов съвет.

Членовете на Борсовия съвет:

Георги Калчев от категорията на производителите, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Диян Цончевот категорията на търговците, “Синергон Енерджи” ООД
Евгения Станеваот категорията на потребителите, “Електроразпределение Юг” ЕАД
Жанета Георгиева от категорията на производителите, “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
Ивайло Найденов от категорията на потребителите, БФИЕК
Константин Делисивковот категорията на търговците, “Енергео” ЕООД
Мартин Бояджиевот категорията на производителите, “Ей И Ес Гео Енерджи” ООД
Пламен Стефановот категорията на производителите, “Енерго-про енергийни услуги” ЕАД
Соня Кадиеваот категорията на търговците, “Енерджи съплай” ЕООД
Тихомир Делевот категорията на потребителите, “Мини Марица-изток” ЕАД
Христо Христовот категорията на потребителите, “Електроразпределение Север” ЕАД
Юри Катановот категорията на търговците, “КЕР Токи Пауър” АД
Яна Димитроваот категорията на производителите, “Енерго-про енергийни услуги“ ЕАД
Антони ЖелязковБНЕБ ЕАД
Йовка ИвановаБНЕБ ЕАД

Секретар на Борсов съвет

Габриела Тодорова                 Експерт бизнес развитие, БНЕБ ЕАД
E: gtodorova@ibex.bg

Протоколи от заседания на Борсовия съвет: