GDPR

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА” ЕАД, ЕИК 202880940, седалище и адрес на управление: гр. София, 1527, район “Оборище”, бул. „Васил Левски” № 138,  изпълнява дейността по организиране на борсов пазар на електрическа енергия, определена с лицензия № Л-422-11/31.03.2014 г. („БНЕБ“), е администратор на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент (Общ Регламент за защита на данните или накратко „ОРЗД“).

Уведомление за поверителност