Кои сме ние

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД е създадена през януари 2014 г. като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. БНЕБ ЕАД притежава  лицензия (№Л-422-11), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране и продължена за нов десетгодишен период през април 2024 г., за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия” в Република България.

 

БНЕБ ЕАД е пълноправен член пазарното обединение „Ден напред“ (Single Day-ahead Coupling (SDAC)) и пазарното обединение „В рамките на деня” (Single Intraday Coupling (SIDC)), както и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions) обединението на борсовите оператори, които работят за създаването на общ енергиен пазар в ЕС. От януари 2016 г. БНЕБ ЕАД е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.

 

От 15.02.2018 г. „Българска фондова борса“ АД е едноличен собственик на капитала на БНЕБ ЕАД.

ЦЕЛИ

Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта, БНЕБ ЕАД предлага следните пазарни сегменти: “Ден напред”, “В рамките на деня” и “Двустранни договори” (екран “Auctions”). 

 

В бъдеще, БНЕБ ЕАД има намерение да разшири портфолиото си от  продукти, като добави към него и пазарен сегмент за търговия на гаранции за произход.