The REMIT data reporting services are charged according to the IBEX charges schedule below:

[wptb id=930]

Търговията с електрическа енергия на пазарните сегменти, организирани от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), се извършва по реда на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).

В тази връзка, отделът за наблюдение на пазара към БНЕБ ЕАД следи пазарните сегменти и проверява дали участниците  на борсата във всеки един момент спазват правилата на БНЕБ ЕАД и приложимото законодателство. Тези задължения  се извършват въз основа на пазарни показатели и при необходимост приключват с разследване за евентуално нарушение на пазарните правила. В този случай, отдел „Пазарен надзор“ има право да изисква информация, документи и данни от търговските участници регистрирани на БНЕБ ЕАД. Надзорът на пазара действа като централно звено за контакт, което си сътрудничи с регулаторните органи.

Ако имате въпроси или бихте искали да уведомите за поведение, което подронва интегритета на енергийния пазар, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: market.surveillance@ibex.bg

 
Цялата кореспонденция ще се обработва поверително.
REMIT – ФАЗА 1 
 
Докладване на сделки сключени на организиран пазар
В съответствие с чл. 6, параграф 1 от Регламента за изпълнение № 1348/2014 за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT, участниците на пазара докладват на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) подробните данни за сделки с енергийни продукти на едро, които се изпълняват на организирани пазари, включително съгласувани и несъгласувани нареждания, чрез съответния организиран пазар или чрез системи за съпоставяне на сделки или системи за докладване на сделки. Описаното задължение е в сила от 07.10.2015 г.
При поискване от участника на пазара организираният пазар, на който е изпълнена сделката за даден енергиен продукт на едро или на който е направено нареждането, предлага споразумение за докладване на данни.
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е титуляр на лицензията за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в Република България. Съгласно REMIT, в качеството на организиран пазар, БНЕБ има задължение при поискване от търговските участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия, да сключи с тях договор за докладване на данните в съответствие с чл. 8, параграф 1. от REMIT . Предоставянето на тази информация от БНЕБ е изпълнение на задължението на участника в съответствие с чл. 8, параграф 1. от REMIT .
 

В изпълнение на гореспоменатото задължение, БНЕБ предоставя услугата за докладване на данните от търговията на борсовия пазар, съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT, от търговията на борсовия пазар. Всеки търговски участник, решил да се възползва от предложената от БНЕБ услуга следва да подпише Договор за докладване на данните относно сключените сделки на борсовия пазар на електрическа енергия организиран от БНЕБ.

Според този договор
 • БНЕБ се задължава да осигури докладване на подлежащите на предоставяне данни от търговията на борсовия пазар на Търговския участник, генерирани от търговската платформа, използвана от оператора. Данните се считат докладвани до „Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия“ /ACER/, когато постъпят в тяхната информационна платформа ARIS (ACER REMIT Information System).
 • БНЕБ се задължава да докладва данните на Търговския участник за подадените оферти и сключените сделки на борсовия пазар на електрическа енергия в пълнотата и точността, която се изисква в съответствие с Регламент № 1348/2014 на Комисията от 17.12.2014 г.
 • БНЕБ се задължава в двуседмичен срок след сключване на настоящия договор да предостави на Търговския участник достъп до докладваните в съответствие с т. 7 Договора данни.
 • БНЕБ се задължава да не предоставя на никоя трета страна данните по т. 6 от Договора, както и да не използва тази информация за други цели, освен такива, свързани със задълженията си по REMIT. Настоящето задължение не ограничава Операторът да предоставя информация на регулаторни органи или в случаите, когато се изисква по закон.
 

REMIT – ФАЗА 2 

Докладване на сделки сключени извън организиран пазар

В съответствие с чл. 8 (1) от Регламент № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), всички участници на пазара или лице или орган, действащи от тяхно име, предоставят на ACER отчет за сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване. 
За прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT се прие Регламент за изпълнение № 1348/2014, който дава конкретика по отношение на подробните данни за енергийните продукти на едро, които подлежат на докладване, подходящи канали за докладване на данните, периодичността на докладите и съответните срокове.

В съответствие с чл. 12 от Регламента за изпълнение задължението за докладване на сделки с енергийни продукти на едро е разделено на две фази. Първа фаза е в сила от 7.10.2015 г. и обхваща докладването на сделки, сключени на организирани пазари, а втора фаза обхваща задължението за докладване на всички останали сделки от 07.04.2016 г. 

В съответствие с  чл. 6 от Регламент за Изпълнение,  участниците на пазара или трети страни, действащи от тяхно име, докладват подробни данни за договорите за търговия на едро с енергийни продукти, посочени в чл. 3 на Регламента, които са сключени извън организираните  пазари.

Договори, които подлежат на докладване, свързани с предлагането на енергия

 • Договори в рамките на деня, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за ден напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за два дни напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за уикенда, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори след ден напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Други договори, при които доставката е след два дни напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за доставка на електроенергия на отделна потребяваща единица с технически капацитет за годишна консумация от 600 GWh или повече.
 • Опции, фючърси, суапове и други деривативни договори, свързани с електроенергия, произвеждана, търгувана или доставяна в рамките на Съюза.
График за докладване на сделките в съответствие с чл. 7 от Регламента за изпълнение 
 • Подробните данни от стандартните договори и нарежданията за търгуване, включително за търгове, се докладват във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след деня на сключването на договора или възлагането на нареждането.
Всяко изменение или прекратяването на сключен договор или нареждане за търгуване се докладва във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след изменението или прекратяването.
 • В случай на тръжни пазари, на които няма публичен достъп до нарежданията, се докладват само сключените договори и окончателните нареждания. Те се докладват не по-късно от първия работен ден след търга.
 • Нареждания, възложени чрез услуги с гласово подпомагане и които не се появяват върху електронните екрани, се докладват само при поискване от Агенцията.
 • Подробните данни от нестандартните договори, включително всяко изменение или прекратяването на договора и сделките, посочени в член 5, параграф 1 от Регламента, се докладват не по-късно от един месец след сключването, изменението или прекратяването на договора.
 • Подробните данни от договорите за търговия на едро с енергия, които са сключени преди датата, на която започва да се прилага задължението за докладване, и чието изпълнение не е приключило към тази дата, се докладват на Агенцията (ACER) в срок от 90 дни след датата, на която започва да се прилага задължението за докладване за тези договори.

Данни за договорите, подлежащи на докладване от БНЕБ

Стандартен договор“ – договор, отнасящ се за енергиен продукт на едро, допуснат за търговия на организиран пазар, независимо от това дали сделката фактически се реализира на организиран пазар. Подробни данни за договорите са посочени в таблица 1 от приложението към Регламента за Изпълнение.
„Нестандартен договор“ – договор, отнасящ се за енергиен продукт на едро, който не е стандартен договор. Подробни данни за договорите са посочени в таблица 2 от приложението към Регламента за Изпълнение.

Услуги, предлагани от БНЕБ от 07.04.2016 г.

БНЕБ предлага, чрез Trayport като RRM (Registered Reporting Mechanism), следните услуги за докладване на данни във връзка с чл.6 и чл.5 (1), буква А и буква Б, във връзка с чл.3 (1) от Регламент за изпълнение:

Услуга 1:
Самостоятелно докладване на сделки от търговски участник, чрез предоставяне на пряк достъп до RRM платформа за рапортуване на данни. Рапортуването се извършва от съответния търговски участник самостоятелно през акаунта му и чрез въвеждане на файлове по образец в системата за рапортуване.  БНЕБ няма достъп до профила на участника и до информацията, въведена от него. Файловете за потвърждение, изпращани от ACER, се получават в акаунта на търговския участник.
Месечна такса за услугата:  BGN 400 (без ДДС)

Услуга 2:
Докладване на сделките на търговския участник от БНЕБ. В този случай необходимата за докладване информация се изпраща до БНЕБ чрез файлове по образец. БНЕБ докладва сделките в системата на ACER посредством RRM платформа за докладване. Участникът няма пряк достъп до платформата. Файловете за потвърждение на  докладваните сделки от ACER се получават от БНЕБ и се изпращат на съответния участник на посочен от него имейл адрес.
Месечна такса за услугата:  BGN 200 (без ДДС)

Търговските участници получават достъп до описаните услуги след подписване на договор с БНЕБ, както следва:

1.     Договор по Услуга 1.

2.     Договор по Услуга 2.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с БНЕБ на електронна поща remit@ibex.bg и на телефон +359 2 90 20 127.