REMIT Услуги

КАКВО Е REMIT

Регламент (ЕС) № 1227/2011 за целостта и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) е регламент на ЕС, приет през 2011 г., който е предназначен да установи общи правила на всички европейски пазари на електроенергия, като по този начин подкрепя откритата и честна конкуренция на европейските енергийни пазари на едро.

REMIT забранява каквато и да е търговия с вътрешна информация и манипулирането на пазара, като с това гарантира доверие във функционирането на този пазар, защитава интересите на участниците и потребителите и насърчава пазарната интеграция.

Член 8 от Регламента определя задълженията, свързани със събирането на данни, и предвижда, че всеки пазарен участник има задължението да докладва на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) подробните данни за извършените от него транзакции и нареждания за търговия с енергийни продукти на едро, включително цената, количество, дата и час на транзакциите.

Регламент за Изпълнение (ЕС) № 1348/2014 специфицира данните за енергийните продукти на едро, които подлежат на докладване, и начините за тяхното събиране, включително и периодичността на докладване.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1348/2014 г., БНЕБ ЕАД предлага на пазарните участници услуга за докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на организирания пазар  и извън него чрез сертифицирани платформи за регистриран механизъм на отчитане (RRM) на Nord Pool и Trayport.

УСЛУГИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ ПО REMIT

След избор на услугата, търговският участник подписва Договор за докладване на данни с БНЕБ ЕАД.

УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ПО REMIT

За пазарните участници, които желаят самостоятелно да докладват данните си от пазарен сегмент „Ден напред“ и/или „В рамките на деня“ чрез друг RRM, БНЕБ ЕАД предоставя услуга за предоставяне на данни по REMIT:

Договорът за предоставяне на данни по REMIT може да намерите тук.

Услугите за докладване и предоставяне на данни по REMIT се таксуват съгласно Тарифата  за таксите на БНЕБ ЕАД.

ACER REMIT ТАКСИ

От 2021г. с Решение (ЕС) 2020/2152 на Комисията от 17 декември 2020 г. относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори, Европейската комисия въведе такси REMIT, финансиращи част от бюджета на ACER, предназначени за събиране, обработка и анализ на информация, докладвана съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С REMIT:

Въпроси и отговори относно REMIT – 29 издание, обновено на: 30 Юни 2023г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни

За въпроси и допълнителни уточнения, моля, свържете се с remit@ibex.bg.