REMIT Услуги

БНЕБ ЕАД предлага услуги за докладване на данни по REMIT 

Цени

Услугите за докладване на данни по REMIT се таксуват съгласно приложения по-долу график за таксите на БНЕБ ЕАД.

 Схема за таксуване на всички видове услуги за докладване на данни на БНЕБ ЕАД:

ВИДОВЕ ДОКЛАДИ  УСЛУГИ  ОПИСАНИЕ  ТАКСА  Код на RRM
Докладване на данни от сделки сключени на организиран пазар УСЛУГА A1  Автоматично докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки  на Пазар "Ден напред" или "В рамките на деня"  100 лв./мес.  Nord Pool код: B0000116N.NO
 УСЛУГА A2 Автоматично докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на BC, Екран за търговия „Continuous trading”  190 лв./мес. Trayport код: B00001100.UK
 УСЛУГА A3  Автоматично докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки  на Пазари "Ден напред" и "В рамките на деня"  150 лв./мес.  Nord Pool код: B0000116N.NO
Докладване на данни от сделки сключени извън организиран пазар УСЛУГА B1  Предоставен достъп за качване на данни от сделки сключени двустранно във .csv формат на уеб-базирана платформа от собствен потребителски акаунт до който БНЕБ ЕАД няма достъп.  400 лв./мес.  Trayport код: B00001100.UK
 УСЛУГА B2  Предоставен достъп до персонален акаунт за качване на данни от сделки сключени двустранно във файлов формат на Microsoft Excel .xlsx на SFTP сървър на БНЕБ ЕАД.  200 лв./мес.  Trayport код: B00001100.UK
Комбинирано докладване на данни от сделки сключени на организиран пазар и извън организиран пазар УСЛУГА А2 + B1  Автоматично докладване на данни от екран за търговия „Continuous trading” и данни от сделки във .csv формат на уеб-базирана платформа от собствен потребителски акаунт до който БНЕБ ЕАД няма достъп.  450 лв./мес.  Trayport код: B00001100.UK
 УСЛУГА А2 + B2  Автоматично докладване на данни от екран за търговия „Continuous trading” и данни от сделки сключени двустранно във файлов формат на Microsoft Excel .xlsx на SFTP сървър на БНЕБ ЕАД чрез персонален акаунт.  250 лв./мес.  Trayport код: B00001100.UK

Задължения

Всички пазарни участници, търгуващи на организираните борсови пазари и извън тях, са задължени да предоставят данни от сключени сделки с енергийни продукти на едро на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER).

Тези изисквания на член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. (Регламента, REMIT) за докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на организираните пазар са в сила от 7 октомври 2015 г., а докладването на всички останали сделки сключени двустранно и извън организиран пазар е в сила от 7 април 2016 г.

В тази връзка и съгласно Регламента за Изпълнение (ЕС) № 1348/2014 г. БНЕБ ЕАД предлага услуга за докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на администрираните от нея платформи за търговия, считани за организиран пазар. В допълнение, БНЕБ ЕАД предлага и услуги за докладване на данни от сделки, сключени двустранно и извън организиран пазар.

За целта БНЕБ ЕАД има сключени договори с докладващите RRM (Registered Reporting Mechanism) платформи на Trayport и Nord Pool.

Видове услуги за докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на търговските платформи, считани за организиран пазар 

В ролята на организиран пазар, БНЕБ ЕАД предлага автоматизирано изпращане на данни от подадени оферти и сключени сделки на пазар „Ден напред“ (Day ahead) и екран „Continuous trading” част от ДД, отговаряйки на всички критерии и задължения по регламент REMIT.
След качване и обработка на данните в системата ARIS (ACER REMIT Information System) участниците на пазара ще получат информация относно статуса на изпратените доклади.

Услуга А1 – Пазар Ден напред
Услуга за автоматично докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на пазара Ден Напред, администриран от БНЕБ ЕАД. Всеки клиент ползва потребителски акаунт с достъп до уеб-базирана платформа за бързо и ефективно управление на получените известия от ACER със статуса на докладваните сделки (приети, неприети или отхвърлени). Достъп до REMIT портала се осъществява  чрез следния линк https://remit.ibex.bg е чрез потребителското име и парола, които се пращат от БНЕБ ЕАД на посочения клиентски e-mail адрес.
Месечна такса: 100 лв. (Без ДДС)

Услуга А2 – Екран за търговия „Continuous trading”
Услуга за автоматично докладване на данни от подадени оферти и сключени сделки на екран „Continuous trading” част от ДД, администриран от БНЕБ ЕАД. Всеки клиент ползва потребителски акаунт с достъп до защитена входяща директория на сървър на БНЕБ ЕАД чрез SFTP протокол за управление на получени известия от ACER със статус на докладвани сделки (приети, неприети или отхвърлени).  
Достъпът до данните докладвани към ACER е чрез SFTP сървър на БНЕБ ЕАД с потребителско име и парола, които се пращат от БНЕБ ЕАД на посочения клиентски e-mail адрес.
Месечна такса: 190 лв. (Без ДДС)

Предоставяне на услуги за докладване на данни от сделки, сключени извън организиран пазар чрез две платформи

Услуга B1 – Качване на файлове с данни в .csv формат на уеб-базирана платформа 
Услуга за директно докладване на данните за търговията чрез директен достъп до уеб базираната платформа на RRM, предоставен от БНЕБ ЕАД. Пазарният участник докладва данните от собствения си потребителски акаунт, като качва файлове във формат .csv директно в платформата на Trayport RRM.БНЕБ ЕАД няма достъп до потребителския акаунт на пазарния участник и докладваните данни от търговията. Всеки клиент чрез персонален акаунт с достъп до уеб-базирана платформа управлява получените известия от ACER и е уведомен за статуса на докладваните сделки (приети, неприети или отхвърлени).
Месечна такса: 400 лв. (Без ДДС)

Услуга B2 – Качване на файлове с данни във файлов формат на Microsoft Excel .xlsx на SFTP сървър на БНЕБ ЕАД
Необходимите за докладване файлове се качват в защитена входяща директория на сървър на БНЕБ ЕАД чрез SFTP протокол, който осигурява сигурно предаване на данни през сигурна връзка. Платформата се управлява от БНЕБ ЕАД и позволява на участника на пазара да качва данните в предварително дефиниран .xlsx файл, напълно съвместим с критериите на ACER, както и да получава информация за статуса на докладваните сделки (приети, неприети или отхвърлени). С един файл за съответната таблица (Таблица 1 или Таблица 2) може да се докладват максимум 100 сделки.
За целите на докладването, всеки клиент ползва защитен потребителски акаунт. Достъпът до SFTP сървъра на БНЕБ ЕАД е чрез потребителското име и парола, които се пращат от БНЕБ ЕАД на посочения клиентски e-mail адрес.
Месечна такса: 200 лв. (Без ДДС)

Преглед върху процеса на докладване чрез платформите 

Чрез платформите за докладване потребителите имат достъп до търговските данни, подавани в ACER, с което ще могат да управляват цялостния процес на докладване.
Достъпът, управлението и трансфера на файлове се осъществява чрез персонален потребителски акаунт. Потребителското име и парола за достъп се пращат от страна на БНЕБ ЕАД на посочения клиентски e-mail адрес. За въпроси и допълнителни уточнения, моля свържете се с remit@ibex.bg.

Изисквания към участниците за сключване на договор за услуги с БНЕБ ЕАД

Участниците на пазара първо трябва да се регистрират в ACER чрез националния регулаторен орган, а именно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да получат своя ACER код. За допълнителна информация относно процеса на регистрация и получаването на ACER код, моля, свържете се с националния регулатор.
След регистрация в КЕВР и наличен ACER код, може да бъде сключен Договор за докладване на данни от сключени сделки с БНЕБ ЕАД. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация и Договор с отбелязани отметки за услуги. Договорът за избраните услуги следва да се разпише в два оригинала и да се изпрати на адрес гр. София 1527, бул. “Васил Левски” 138, БНЕБ ЕАД. Единият екземпляр с попълнената от БНЕБ ЕАД дата и номер, ще бъде изпратен обратно, след което БНЕБ ЕАД ще активира потребителския акаунт за желаната услуга за докладване на сделки.

Участниците на пазара, които са регистрирани в ACER чрез КЕВР и са избрали БНЕБ ЕАД като RRM, следва да впишат ACER кодa на Trayport: B00001100.UK и/или на Nord Pool: B0000116N.NO в секция 5 от Централния европейски регистър на участниците на енергийния пазар CEREMP (https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=3&lang=bg_BG), администриран от ACER.

Важно е да се знае

Въпреки че БНЕБ ЕАД може да се справи с различни видове грешки, потребителите следва да имат предвид, че:
· ACER не е уточнил колко бързо ще изпрати обратна разписка на RRM за получените данни – затова е възможно процесът да отнеме известно време, преди изпратените данни да бъдат одобрени и приети.
· Ако се появи или възникне грешка в услугата – моля, уведомете БНЕБ ЕАД веднага на remit@ibex.bg. БНЕБ ЕАД възможно най-скоро ще започне да работи за разрешаване и отстраняване на всякакви проблеми.
Моля, обърнете внимание, че всички данни от транзакции на организираните пазарни сегменти, оперирани от БНЕБ ЕАД, се докладват автоматично на ACER ежедневно и независимо дали потребителите имат достъп до портала на REMIT или не. Порталът на REMIT дава преглед на процеса на докладване, както и достъп до отчетените данни.