UMM инфо

В съответствие с Раздел IV, Глава девета от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), търговските участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия имат задължение за публично разкриване на информация и задължение за предоставяне на информацията на БНЕБ ЕАД,  не по-късно от 60 минути след настъпване на определено събитие.

За изпълнение на посоченото задължение, съответната информация трябва да бъде Публикувана чрез  регистриране на важно за пазара съобщение съгласно „Инструкция №7 за публикуване на вътрешна информация на интернет страницата на БНЕБ ЕАД“ и да включва най-малко данните посочени в чл. 294 от ПРОБПЕЕ.

Търговските участници, които ще използват услугата, предоставена от БНЕБ ЕАД, трябва да представят надлежно попълнена Декларация за актуални данни за докладване, след което ще получат достъп до потребителски акаунт.