UMM инфо

Прозрачността на пазарите за търговия на едро с енергия изисква участниците на пазара да разкриват вътрешна информация по начин, който позволява разпространението на информация до възможно най-широка общественост, предоставяйки лесен и равен достъп за всички потребители на тази информация. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) в Насоките за прилагане на REMIT разяснява, че за постигане на ефективно разкриване, съгласно член 4 от REMIT, информацията следва да се разкрива с помощта на платформа за разкриване на вътрешна информация (Inside Information Platform), т.е. електронна система за предоставяне на информация, която отговаря на минималните изисквания за качество и позволява на множество пазарни участници да споделят информация с широката публика.

БНЕБ ЕАД чрез сертифицирана от ACER платформа за разкриване на вътрешна информация, предоставя на пазарните участници възможност да изпълняват задълженията си за оповестяване на вътрешна информация съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Платформата е активна на адрес: https://ibex.bg/umm/table/index

Пазарните участници, регистрирани на Платформата за вътрешна информация на БНЕБ ЕАД, имат право да създават и публикуват нови съобщения в платформата както и да актуализират вече публикувани такива. За тази цел участниците, които желаят да използват платформата на Българска независима енергийна борса, трябва да преминат предварителен процес на регистрация.

Процедурата по регистрация е уредена в Инструкция № 7 “Публикуване на вътрешна информация на интернет страницата на БНЕБ ЕАД”.

Стъпките по регистрация на Платформата за вътрешна информация на БНЕБ ЕАД са:

  1. Подаване на Заявление за достъп и ползване на услуги за публикуване на вътрешна информация на платформа за разкриване на вътрешна информация: https://ibex.bg/download/application-inside-information-platform/
  2. Сключване на Договор за предоставяне на услуги за публикуване на вътрешна информация на платформа за разкриване на вътрешна информация: https://ibex.bg/download/agreement-inside-information-platform/
  3. Предоставяне на достъп на упълномощените от пазарния участник лица.
  4. Пазарният участник посочва платформата за разкриване на вътрешна информация на БНЕБ ЕАД в профила си в Централизирания европейски регистър на пазарните участници (CEREMP).

За въпроси и допълнителни уточнения, моля, свържете се с remit@ibex.bg