Farcross

This image has an empty alt attribute; its file name is 05_IBEX_en_CMYK.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is farcross_edited.png

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), чиято цел е да насърчивъвеждането на най-новите технологии за подобряване на експлоатацията капацитета и ефективността на преносната мрежа, както на ниво производство, така и на ниво пренос.

Проектът FARCROSS се финансира по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия (Грантово споразумение № 864274). Общата стойност на проекта възлиза на 13 643 692,50 евро, от които  9 996 497.25 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през октомври 2019 г. и ще приключи през октомври 2023 г. 

Стратегически цели на проекта:

Проектът FARCROSS цели да свърже основните заинтересовани страни в енергийната верига и да демонстрира интегрирани хардуерни и софтуерни решения, които  ще улеснят „отключването“ на ресурсите за трансграничните потоци на електрическа енергия и регионално сътрудничество.

Проектът ще демонстрира иновативна регионална платформа, която ще подобри прогнозите за производството от възобновяеми източници, оптимизацията на потреблението и ще бъде тестван инструмент за оптимизирането на резервите на капацитет за максимално увеличаване на трансграничните потоци.

Проектът предвижда също да проучи нехармонизираната национална регулаторна рамка и да предложи мерки за избягване на изкривяването на технологичните ползи.

FARCROSS ще използва технологични иновации, за да постигне допълнителни ползи от по-добрата мрежова свързаност между съседни системи, което напълно хармонизира с визията и политиката на ЕС, а именно:
 – Успешно интегриране на възобновяеми мощности, които са непостоянни и създават географски предизвикателства. FARCROSS предлага решения, които могат да се използват за увеличаване на междусистемните потоци, позволявайки на други страни да внасят чиста енергия и да увеличат възобновяемата енергия в целия ЕС.
 – Намаляване на необходимостта от изграждане на нова инфраструктура, чрез оптимизиране на съществуващата. В същото време ще бъде намалено влиянието върху околната среда, в сравнение с алтернативните възможности, и ще се минимизира крайната цена за консуматорите.
 – Съкратено време за свързване, тъй като решенията на FARCROSS могат да бъдат инсталирани в сравнително кратки времеви срокове, могат да сведат до минимум необходимите модификации на мрежата  за интегриране на нови генериращи източници или да служат като мостово решение.

За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: https://farcross.eu/

За FARCROSS накратко (на английски):https://www.youtube.com/watch?v=X_jOvhg4TUU&t=1s

  • Успешен втори преглед на проекта FARCROSS

На 21 юни 2022 г. се проведе вторият преглед на изследователския проект FARCROSS H2020 Innovation Action с участието на външния рецензент и служителя по проекта от страна на ЕК, на който консорциумът FARCROSS успешно представи резултатите от работата по проекта през втората година от неговото изпълнение. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://farcross.eu/successful-second-review-of-the-farcross-project/

  • FARCROSS взе участие в InnoGrid 2022

Проектът FARCROSS взе участие в единадесетата ежегодна среща за европейските иновации в областта на енергийните мрежи InnoGrid  – InnoGrid 2022 „Разширяване възможностите на мрежите”, организатори на която са европейската организация на електроразпределителните компании E.DSO и европейската организация на електропреносните компании ENTSO-E.

В рамките на първия ден на InnoGrid 2022, на 14 юни 2022 г., UBITECH Energy, в качеството си на технически координатор на FARCROSS, представи решенията, които се разработват в рамките на проекта за разширяване на възможностите на мрежите с цел повишаване на сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, без да се изгражда нова инфраструктура.

Видео от уебинара е налично на следния линк: https://youtu.be/InEEIWd_KOA

  • Публикувана е нова методология за идентифициране на критични участъци за внедряване на Dynamic Line Rating система

Пълният текст е наличен тук: https://zenodo.org/record/6638332#.YqhFHKhBxPZ

  • Демонстрационната версия на технологията Modular Power Flow Control получи награда на Годишната стратегическа среща на IPTO през 2022 г.

Повече за технологията можете да намерите на следните линкове: https://farcross.eu/new-release-on-mpfc-demo-video/

https://farcross.eu/wp-content/uploads/2022/03/FARCROSS_Factsheet_WP4_v0.2.pdf

  • FARCROSS публикува технически информационни бюлетини по петте демонстрационни проекта. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://farcross.eu/farcross-technical-factsheets/.

Подробна информация за демонстрационните проекти е налична тук:

EUROPAN: https://farcross.eu/europan-demo-pan-european-deep-modelling-framework-for-improved-system-operation-planning-forecasting-and-analysis-on-the-inter-tso-level/

OPTIM-CAP: https://farcross.eu/optim-cap-demo/

WAMS: https://farcross.eu/wams-demo-implementation-of-a-wide-area-protection-automation-and-control-system-wampac-applied-to-cross-border-transmission-systems/

DLR-H: https://farcross.eu/drl-h-demo-complex-grid-management-technology-for-handling-cross-border-transmission-line-capacity-related-issues/

MPFC: https://farcross.eu/new-release-on-mpfc-demo-video/

  • Успешно е въведена в експлоатация технологията SmartValve™ за подобряване на ефективността на преносната мрежа. Технологията работи чрез изтласкване на енергията от претоварените линии и насочването на енергия към недостатъчно натоварените линии. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://farcross.eu/transformational-power-flow-control-technology-unlocks-cross-border-electricity-capacity-in-southeastern-europe/
  • Проектът FARCROSS беше представен на третия уебинар „Ускоряване на енергийната трансформация“. Той беше посветен на приложенията на DLR (Dynamic Line Rating) и ползите от технологията за създаване на по-ефективна и устойчива мрежа. Видео от уебинара е налично на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=jT6ygoS5Q5Y&t=5s
  • Първа среща на партньорите в проекта FARCROSS

На 23 и 24 октомври 2019 г. в Атина се проведе първата среща на партньорите по проекта FARCROSS. На нея бяха обсъдени трансграничното сътрудничество и начините за увеличаване на трансграничните капацитети чрез прилагане на модерни технологии.

This image has an empty alt attribute; its file name is EU_flag-1.pngThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824330