Farcross

This image has an empty alt attribute; its file name is 05_IBEX_en_CMYK.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is farcross_edited.png

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), чиято цел е да насърчивъвеждането на най-новите технологии за подобряване на експлоатацията капацитета и ефективността на преносната мрежа, както на ниво производство, така и на ниво пренос.

Проектът FARCROSS се финансира по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия (Грантово споразумение № 864274). Общата стойност на проекта възлиза на 13 643 692,50 евро, от които  9 996 497.25 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през октомври 2019 г. и ще приключи през октомври 2023 г. 

Стратегически цели на проекта:

Проектът FARCROSS цели да свърже основните заинтересовани страни в енергийната верига и да демонстрира интегрирани хардуерни и софтуерни решения, които  ще улеснят „отключването“ на ресурсите за трансграничните потоци на електрическа енергия и регионално сътрудничество.

Проектът ще демонстрира иновативна регионална платформа, която ще подобри прогнозите за производството от възобновяеми източници, оптимизацията на потреблението и ще бъде тестван инструмент за оптимизирането на резервите на капацитет за максимално увеличаване на трансграничните потоци.

Проектът предвижда също да проучи нехармонизираната национална регулаторна рамка и да предложи мерки за избягване на изкривяването на технологичните ползи.

FARCROSS ще използва технологични иновации, за да постигне допълнителни ползи от по-добрата мрежова свързаност между съседни системи, което напълно хармонизира с визията и политиката на ЕС, а именно:
 – Успешно интегриране на възобновяеми мощности, които са непостоянни и създават географски предизвикателства. FARCROSS предлага решения, които могат да се използват за увеличаване на междусистемните потоци, позволявайки на други страни да внасят чиста енергия и да увеличат възобновяемата енергия в целия ЕС.
 – Намаляване на необходимостта от изграждане на нова инфраструктура, чрез оптимизиране на съществуващата. В същото време ще бъде намалено влиянието върху околната среда, в сравнение с алтернативните възможности, и ще се минимизира крайната цена за консуматорите.
 – Съкратено време за свързване, тъй като решенията на FARCROSS могат да бъдат инсталирани в сравнително кратки времеви срокове, могат да сведат до минимум необходимите модификации на мрежата  за интегриране на нови генериращи източници или да служат като мостово решение.

За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: https://farcross.eu/

За FARCROSS накратко (на английски): https://www.youtube.com/watch?v=X_jOvhg4TUU&t=1s

 • БНЕБ сподели научените уроци и ключовите изводи от участието си в проектите FARCROSS и TRINITY

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД взе участие в съвместното заключително събитие на проектите по програма “Хоризонт 2020” FARCROSS и TRINITY. То се проведе на 7 септември в Брюксел. Основната цел на съвместното събитие беше да се представят постиженията на двата проекта за повишаване на трансграничния капацитет в Югоизточна Европа чрез прилагането на най-съвременните технологии, както и да се споделят знанията, предизвикателствата и решенията по проектите.

От името на БНЕБ основните изводи и научените уроци от участието на борсовия оператор в двата проекта бяха представени от г-н Евгений Николов, ръководител отдел „Информационни технологии и вътрешна сигурност“.  

“За БНЕБ беше предизвикателство и ценен опит да участва в тестването на най-съвременните технологии”, подчерта по време на презентацията си г-н Николов. “Двата проекта допринесоха за задълбочаване на познанията на служителите на БНЕБ относно електроенергийната система и възможностите за развитие на регионалния пазар”, добави той.

Г-н Николов изтъкна още, че сега БНЕБ има по-добро разбиране за процеса на сътрудничество между операторите на преносни системи по отношение на планирането, прогнозирането и цялостното управление на електроенергийните системи в Европа и в региона. Това помогна на борсовия оператор да установи по-добро работно ниво на сътрудничество с борсовите оператори и с оперативния персонал на операторите на преносни системи. В крайна сметка това ще доведе до ускоряване на интеграцията на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа и до ускоряване навлизането на възобновяемите източници.

 • Синергията между FARCROSS и TRINITY  беше представена на уебинар „Подобряване на трансграничните енергийни връзки: опитът на FARCROSS & TRINITY“

Синергията между проектите на ЕС Horizon2020 FARCROSS и TRINITY беше представена на уебинара „Подобряване на трансграничните енергийни връзки: опитът на FARCROSS & TRINITY“. Уебинарът беше организиран от ISGAN (International Smart Grid Action Network) и се проведе на 15 юни.

Тъй като двата проекта работят за подобряване на трансграничния капацитет в региона на Югоизточна Европа, прилагайки различни подходи, те решиха да си сътрудничат, използвайки решения за оптимизиране и технологии за подобряване на мрежата. Общият документ, разработен от FARCROSS и TRINITY, наречен „Обединяване на техники за оптимизиране на трансграничния поток за максимизиране на производителността“, показва, че комбинирането на хардуерната система SmartValves (FARCROSS) и софтуера T-Sentinel (TRINITY) може значително да подобри енергийната система на Югоизточна Европа, нейната стабилност и надеждност.

T–SENTINEL коригира състоянието на претоварване на мрежата, а SmartValves като технология за модулен контрол на потока на мощността (MPFC) отклонява потоците от мощност от претоварените линии.

Видео от уебинара може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=nsW_jfX1LeA.

 • Технологията MPFC за увеличаване на трансграничния пренос на електроенергия и навлизането на ВЕИ

В рамките на проекта FARCROSS Smart Wires работи с IPTO (ADMIE) – гръцкия оператор на преносна система (TSO) за валидиране на възможностите за бързо внедряване на модулна технология за управление на потока на електроенергия (MPFC) с цел увеличаване на трансграничните потоци в региона и навлизането на възобновяемата енергия. Тази технология може да отключи свободния мрежов капацитет чрез по-добро разпределение на енергията, като осигури достъп до капацитета на съществуващата електрическа мрежа, който преди това е бил недостъпен. Това става чрез изтласкване на електроенергия от претоварени линии чрез увеличаване на съпротивлението на линията или чрез изтегляне на електроенергия към недостатъчно натоварени линии чрез намаляване на комплексното съпротивление на линията. Повече информация за MPFC технологията е налична на тук.

 • Системата за широкообхватна защита, автоматизация и управление (WAMPAC) е успешно инсталирана и работи

Системата за широкообхватна защита, автоматизация и контрол (WAMPAC) е успешно инсталирана и работи в гръцката преносна система. Целта на WAMPAC е да служи като полезен инструмент за наблюдение и контрол на състоянието на електропреносната мрежа. Седемте услуги, внедрени в системата WAMPAC, се контролират от FARCROSS SCADA. Повече за системата WAMPAC можете да прочетете на следния линк.

 • Проектът FARCROSS взе участие в Общото събрание за 2023 на европейската инициатива BRIDGE

Между 28 и 30 март 2023 г. европейската инициатива BRIDGE проведе годишното си Общо събрание, на което членовете на общността се събраха, за да обсъдят 93-те си проекта. Понастоящем 53 от тези проекти са в процес на изпълнение, а инициативата планира да увеличи общия им брой до 150.

 • EU Projects Zone Podcast представи FARCROSS и TRINITY

Подкастът на EU Projects Zone представи финансираните от Horizon 2020 проекти TRINITY и Farcross. На следния линк можете да намерите запис на интервюто с ръководителите на двата проекта, работещи за подобряване на трансграничния поток на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа.

 • Синергиите между FARCROSS и TRINITY бяха обсъдени на TRINITY’s Coffee Break #8

Синергиите, съвместните дейности и допълващите се действия на двата проекта, финансирани от програмата за научни изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз – TRINITY и FARCROSS, бяха обсъдени на изданието на TRINITY Coffee Break #8.

 • Потенциални приложения на решенията в рамките на демонстрационния проект OPTIM-CAP

Потенциалът за прилагане на решенията и иновациите, внедрени в рамките на демонстрационния проект OPTIM-CAP бяха представени в интервю на Петер Марк Сорес, асистент преподавател в Будапещенския университет по технологии и икономика, ръководител на демонстрацията на OPTIM-CAP. Интервюто е налично на следния линк.

 • FARCROSS участва в първата сесия за обмен на знания на работната група BRIDGE Regulation

FARCROSS участва в първата сесия за обмен на знания на работната група BRIDGE Regulation, която се проведе онлайн на 13 януари 2023 г. Катерина Дривакоу, изследовател на енергийните системи в UBITECH ENERGY, представи заключенията, направени в рамките на проекта относно съществуващите регулаторни предизвикателства пред трансграничното сътрудничество, като подчерта пречките пред иновациите и как решенията на FARCROSS могат да допринесат за преодоляването на тези предизвикателства.

Сесиите за споделяне на знания по BRIDGE имат за цел да улеснят обмена на знания и добри практики между проектите, участващи в инициативата, като им дадат възможност да представят специфични теми или разяснения, които могат да надхвърлят обхвата на работния план на работната група.

 • FARCROSS взе участие в изложението ENLIT

FARCROSS участва в едно от най-значимите изложения за интелигентна енергия в Европа, ENLIT, което се проведе във Франкфурт между 29 ноември и 1 декември 2022 г. На щанда на FARCROSS партньорите от консорциума представиха на посетителите как проектът допринася за подобряване на трансграничните потоци на електрическа енергия в региона на Югоизточна Европа. Техническият ръководител на проекта г-н Анастасис Цумпас представи целите на FARCROSS и основните стълбове на проекта, подчертавайки петте демонстрационни зони и тяхното очаквано въздействие за увеличение на трансгранични енергийни потоци.

 • Проектът FARCROSS беше представен пред студенти в Сарагоса

На 1 декември 2022 г. Едуардо Мартинес Караско от CIRCE представи проекта FARCROSS и “Системата за защита, автоматизация и контрол в широки граници (WAMPAC), приложима към трансгранични преносни системи” пред студенти от магистърската програма “Възобновяеми енергии и енергийна ефективност” на Университета в Сарагоса. В рамките на едночасов урок бяха представени предизвикателствата пред интегрирането на възобновяемите енергии в европейската електроенергийна система. Презентацията е достъпна тук.

 • БНЕБ взе участие в седмата Пленарна среща на проекта

БНЕБ взе участие в седмата Пленарна среща на FARCROSS. Партньорите в проекта се срещнаха в Сарагоса, Испания, на 25 и 26 октомври, за да дискутират актуалния статус и развитието на проекта. В рамките на срещата бяха представени административните и техническите резултати, както и тези, свързани с демонстрационната част и разпространението на резултатите от проекта. Членовете на консорциума обсъдиха постиженията и взеха решение за следващите действия, тъй като проектът навлиза в последната си година.

 • Успешен втори преглед на проекта FARCROSS

На 21 юни 2022 г. се проведе вторият преглед на изследователския проект FARCROSS H2020 Innovation Action с участието на външния рецензент и служителя по проекта от страна на ЕК, на който консорциумът FARCROSS успешно представи резултатите от работата по проекта през втората година от неговото изпълнение. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://farcross.eu/successful-second-review-of-the-farcross-project/

 • FARCROSS взе участие в InnoGrid 2022

Проектът FARCROSS взе участие в единадесетата ежегодна среща за европейските иновации в областта на енергийните мрежи InnoGrid  – InnoGrid 2022 „Разширяване възможностите на мрежите”, организатори на която са европейската организация на електроразпределителните компании E.DSO и европейската организация на електропреносните компании ENTSO-E.

В рамките на първия ден на InnoGrid 2022, на 14 юни 2022 г., UBITECH Energy, в качеството си на технически координатор на FARCROSS, представи решенията, които се разработват в рамките на проекта за разширяване на възможностите на мрежите с цел повишаване на сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, без да се изгражда нова инфраструктура.

Видео от уебинара е налично на следния линк: https://youtu.be/InEEIWd_KOA

 • Публикувана е нова методология за идентифициране на критични участъци за внедряване на Dynamic Line Rating система

Пълният текст е наличен тук: https://zenodo.org/record/6638332#.YqhFHKhBxPZ

 • Демонстрационната версия на технологията Modular Power Flow Control получи награда на Годишната стратегическа среща на IPTO през 2022 г.

Повече за технологията можете да намерите на следните линкове: https://farcross.eu/new-release-on-mpfc-demo-video/

https://farcross.eu/wp-content/uploads/2022/03/FARCROSS_Factsheet_WP4_v0.2.pdf

 • FARCROSS публикува технически информационни бюлетини по петте демонстрационни проекта. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://farcross.eu/farcross-technical-factsheets/.

Подробна информация за демонстрационните проекти е налична тук:

EUROPAN: https://farcross.eu/europan-demo-pan-european-deep-modelling-framework-for-improved-system-operation-planning-forecasting-and-analysis-on-the-inter-tso-level/

OPTIM-CAP: https://farcross.eu/optim-cap-demo/

WAMS: https://farcross.eu/wams-demo-implementation-of-a-wide-area-protection-automation-and-control-system-wampac-applied-to-cross-border-transmission-systems/

DLR-H: https://farcross.eu/drl-h-demo-complex-grid-management-technology-for-handling-cross-border-transmission-line-capacity-related-issues/

MPFC: https://farcross.eu/new-release-on-mpfc-demo-video/

 • Успешно е въведена в експлоатация технологията SmartValve™ за подобряване на ефективността на преносната мрежа. Технологията работи чрез изтласкване на енергията от претоварените линии и насочването на енергия към недостатъчно натоварените линии. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://farcross.eu/transformational-power-flow-control-technology-unlocks-cross-border-electricity-capacity-in-southeastern-europe/
 • Проектът FARCROSS беше представен на третия уебинар „Ускоряване на енергийната трансформация“. Той беше посветен на приложенията на DLR (Dynamic Line Rating) и ползите от технологията за създаване на по-ефективна и устойчива мрежа. Видео от уебинара е налично на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=jT6ygoS5Q5Y&t=5s
 • Първа среща на партньорите в проекта FARCROSS

На 23 и 24 октомври 2019 г. в Атина се проведе първата среща на партньорите по проекта FARCROSS. На нея бяха обсъдени трансграничното сътрудничество и начините за увеличаване на трансграничните капацитети чрез прилагане на модерни технологии.

This image has an empty alt attribute; its file name is EU_flag-1.pngThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824330