Trinity

This image has an empty alt attribute; its file name is 05_IBEX_en_CMYK.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is 48_media.png

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект TRINITY (TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY), финансиран по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия по грантово споразумение № 863874.

Главнатацел на проекта е да разработи набор от решения за засилване на сътрудничеството и координацията между операторите на преносни системи в Югоизточна Европа, за да подпомогне интеграцията на пазарите на електрическа енергия в региона, като същевременно насърчи по-силното навлизане на възобновяемата енергия.

Общата стойност на проекта TRINITY възлиза на 13 151 140 евро, от които 9 854 253,28 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през октомври 2019 г. и ще приключи през септември 2023 г.

Стратегически цели на проекта:

– Подобряване на трансграничната търговия и балансиране на енергийния обмен;
– Осигуряване на интеграция на пазара на електрическа енергия;
– Увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в региона на Югоизточна Европа;
– Повишаване на сигурността на работа на електроенергийните системи в условията на увеличаване на дела на ВЕИ;
– Подобряване на координацията, взаимодействието и комуникацията.

Стратегическите цели ще бъдат ръководени от крайните потребители (5 оператора на преносни системи, 4 Номинирани оператора на пазара на електроенергия, двама ВЕИ производители и един регионален координатор по сигурността) и ще бъдат постигнати с внедряването на четири независими, но допълващи се продукти: T-Market Coupling Framework; T-Sentinel Toolset; T-RES Control Center and T-Coordination Platform.

 • T-Market Coupling Framework ще предостави рамка за засилване на трансграничното сътрудничество и ще осигури интеграция на пазарите на електрическа енергия в региона на Югоизточна Европа. Стъпвайки на вече действащите споразумения за обединения на пазарите „Ден напред“, проектът ще предложи координация на пазарите „В рамките на деня“ и на пазарите на капацитет между страните в региона, както такива, които са членове на ЕС, така и страни извън Европейската общност.
 • T-Sentinel Toolset ще осигури набор от инструменти за регионално управление и експлоатация, така че да бъдат повишени сигурността и надеждността на съществуващите регионални структури. Наборът от инструменти T-Sentinel ще даде възможност за оптимизиране на коригиращите действия на регионално ниво и ще разработи нови алгоритми за подобряване на изчисляването на маржовете на надеждност (Reliability Margins calculation), което ще улесни навлизането на повече ВЕИ в региона.
 • T-RES Control Center ще осигури контролен център в рамките на Югоизточна Европа, чиято цел е оптимизиране на управлението и експлоатацията на централите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, улесняване на тяхното участие на различните пазари чрез специфични механизми за проследяване и сертифициране на чистия произход на произведената електрическа енергия (сертификати, базирани на блокчейн).
 • T-Coordination Platform – платформа, която чрез координация на Т-Market Coupling Framework; T-Sentinel Toolset; T-RES Control Center ще подобри сътрудничеството между операторите на преносните системи и регионалните координатори по сигурността. При структурирането на трансграничните операции платформата ще използва ноу-хау и поуки от електропреносни оператори с по-богат опит, като RTE във Франция.

За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: http://trinityh2020.eu/

За TRINITY накратко (на английски): http://trinityh2020.eu/trinity-video/

 • БНЕБ сподели научените уроци и ключовите изводи от участието си в проектите FARCROSS и TRINITY

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД взе участие в съвместното заключително събитие на проектите по програма “Хоризонт 2020” FARCROSS и TRINITY. То се проведе на 7 септември в Брюксел. Основната цел на съвместното събитие беше да се представят постиженията на двата проекта за повишаване на трансграничния капацитет в Югоизточна Европа чрез прилагането на най-съвременните технологии, както и да се споделят знанията, предизвикателствата и решенията по проектите.

От името на БНЕБ основните изводи и научените уроци от участието на борсовия оператор в двата проекта бяха представени от г-н Евгений Николов, ръководител отдел „Информационни технологии и вътрешна сигурност“.  

“За БНЕБ беше предизвикателство и ценен опит да участва в тестването на най-съвременните технологии”, подчерта по време на презентацията си г-н Николов. “Двата проекта допринесоха за задълбочаване на познанията на служителите на БНЕБ относно електроенергийната система и възможностите за развитие на регионалния пазар”, добави той.

Г-н Николов изтъкна още, че сега БНЕБ има по-добро разбиране за процеса на сътрудничество между операторите на преносни системи по отношение на планирането, прогнозирането и цялостното управление на електроенергийните системи в Европа и в региона. Това помогна на борсовия оператор да установи по-добро работно ниво на сътрудничество с борсовите оператори и с оперативния персонал на операторите на преносни системи. В крайна сметка това ще доведе до ускоряване на интеграцията на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа и до ускоряване навлизането на възобновяемите източници.

 • Ключовите фактори за пазарна интеграция в Европа бяха обсъдени на уебинар на TRINITY-FARCROSS

Ключовите фактори за пазарна интеграция в Европа бяха обсъдени на уебинара ” Подобряване на трансграничните енергийни връзки: опитът на FARCROSS и TRINITY”. Домакин на уебинара, проведен на 15 юни, беше ISGAN (International Smart Grid Action Network), а организатор – проектите по програма Horizon 2020 FARCROSS и TRINITY. И двата проекта работят за повишаване на трансграничния капацитет в региона на Югоизточна Европа с помощта на решения за оптимизация и технологии за подобряване на мрежата.

Общият документ, разработен от FARCROSS и TRINITY, наречен „Обединяване на техники за оптимизиране на трансграничния поток за максимизиране на производителността“, показва, че комбинирането на хардуерната система SmartValves (FARCROSS) и софтуера T-Sentinel (TRINITY) може значително да подобри енергийната система на Югоизточна Европа, нейната стабилност и надеждност.

T–SENTINEL коригира състоянието на претоварване на мрежата, а SmartValves като технология за модулен контрол на потока на мощността (MPFC) отклонява потоците от мощност от претоварените линии.

Видео от уебинара може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=nsW_jfX1LeA.

 • TRINITY представи пред комисаря на ЕС по енергетиката г-жа Симсoн 3D визуализацията в реално време, използвана в проекта

Г-жа Кадри Симсон, комисар по енергетиката на Европейската комисия, посети щанда на TRINITY на изложението на ETRA по време на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW 2023). Екипът на TRINITY представи на комисар Симсон 3D визуализация в реално време на един от вятърните паркове, която се използва за наблюдение и контрол в проекта. Комисарят прояви голям интерес към тези иновативни технологии и приветства TRINITY за впечатляващите резултати.

По време на изложението Алваро Нофуентес, координатор на проекта TRINITY, участва в дискусия на тема “Интелигентни мрежи: Подпомагане на интегрирането на възобновяеми енергийни източници и прехода към чиста енергия”, записът от която е достъпен тук.

 • Синергиите между TRINITY и FARCROSS бяха обсъдени на TRINITY’s Coffee Break #8

Синергиите, съвместните дейности и допълващите се действия на двата проекта, финансирани от програмата за научни изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз – TRINITY и FARCROSS, бяха обсъдени на изданието на TRINITY Coffee Break #8.

 • EU Projects Zone Podcast представи FARCROSS и TRINITY

Подкастът на EU Projects Zone представи финансираните от Horizon 2020 проекти TRINITY и Farcross. На следния линк можете да намерите запис на интервюто с ръководителите на двата проекта, работещи за подобряване на трансграничния поток на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа.

 • БНЕБ взе участие във вторaта среща на консорциума по проекта TRINITY

БНЕБ участва във втората среща на консорциума на проекта TRINITY, която се проведе на 19 и 20 октомври 2022 г. в Загреб (Хърватия). По време на срещата, организирана от KONČAR – Digital, повече от 50 партньори обсъдиха напредъка на всички работни пакети и по-нататъшното развитие на TRINITY.

 • Публикуване на данни от демонстрационните проекти по TRINITY

Резултатите от демонстрациите на различните модули на продукта на T-Market са публикувани на специалния уебсайт на Trinity: https://www.trinity-t-market-coupling-framework.com

 • Проектът TRINITY беше отличен от Innovation Radar на Европейската комисия

Innovation Radar на Европейската комисия отличи проекта TRINITY за неговите 4 иновативни продукта – T-MARKET COUPLING FRAMEWORK (платформа за свързване на пазарите в Югоизточна Европа), T-SENTINEL TOOLSET (платформа за сигурност и надеждност за поддръжка на регионални центрове за сигурност), T-RES CONTROL CENTRE (Разширена платформа за контрол и планиране за ВЕИ мениджъри) и T-COORDINATION PLATFORM. Научете повече тук: https://trinityh2020.eu/trinity-products-acknowledged-by-the-european-commissions-innovation-radar/

 • TRINITY участва в работна среща за приложенията на блокчейн в енергийния сектор

TRINITY участва в работна среща за приложенията на блокчейн в енергийния сектор, организиран от EU Blockchain Observatory and Forum. Събитието позволи на TRINITY да покаже как платформата за издаване на гаранции за произход, разработена в проекта, е в съответствие с текущите тенденции и предоставя нови функции на издаващите органи.

Видеото от дискусията е достъпно тук: https://www.youtube.com/watch?v=H2hHRRbn5yM&t=8127s

 • Подкастът EU Projects Zone представи TRINITY

Подкастът EU Projects Zoneпредстави TRINITY. В подкаста Алваро Нофуентес Прието, координатор на проекта на TRINITY, обясни, че докато страните в Северна и Западна Европа са постигнали напредък в развитието на единен пазар на електроенергия, в Югоизточна Европа има бариери, които трябва да бъдат преодолени. Той отбеляза, че намерението на проекта е да запълни тази празнина и че страните споделят характеристики, които ги правят подходящи за взаимно свързване. Можете да чуете подкаста тук.

 • България посрещна екипа на ТРИНИТИ

След две години ограничения, свързани с COVID-19, TRINITY проведе първата си среща на живо в София. Срещата беше организирана от ЕСО ЕАД и се проведе на 6 и 7 април 2022 в София. Научете повече за срещата: https://trinityh2020.eu/trinity-team-met-in-bulgaria/.

На следния линк можете да се абонирате за бюлетина: http://trinityh2020.eu/newsletter/

This image has an empty alt attribute; its file name is EU_flag-4.pngThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement № 863874