Видове оферти

Търговията на организиран борсов пазар на електрическа енергия се осъществява чрез електронни системи за търговия (ЕСТ). Те се използват за подаване на оферти от страна на търговските участници. Борсовият оператор, следвайки европейските практики, администрира различна ЕСТ за всеки отделен пазарен сегмент.

Видовете оферти, които търговските участници могат да подават на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, са в съответствие с общоприетите в пазарните обединения Single Day-Ahead Coupling и Single Intraday Coupling изисквания по отношение на тяхната същност и условия. Борсовият оператор, в ролята си на администратор на пазарен сегмент „Двустранни договори“, предоставя възможност да подаване на почти всички видове оферти, които са характерни за организираните пазари на електрическа енергия с дългосрочна доставка в Европа.

Видовете оферти, които търговските участници могат да подават на пазарен сегмент „В рамките на деня“, са посочени в чл. 10 от Инструкция №6 „Спецификация на търгуваните продукти“.  Оферти се подават за 15-минутни, часови или блокови продукти, като крайният срок за подаване на оферти е до 60 минути преди началния час на доставка на съответния продукт. При въвеждане на оферта параметърът „цена“ се въвежда с до два знака след десетичната запетая в €/MWh (минимална стъпка – 0,01 €/MWh), а параметърът „количество“ – до един знак след десетичната запетая в MW (минимална стъпка 0,1 MW). Оферирането се извършва в евро.

Борсовият оператор позволява въвеждането на оферти както за отделни часови продукти на пазарен сегмент „Ден напред“, така и на оферти за блокови продукти. Оферти се подават до 12:00 часа Централно Европейско Време на деня, предхождащ деня на доставка. Всяка оферта съдържа между 2 и 200 двойки цена-количество. При въвеждане на оферта параметърът „цена“ се въвежда с до два знака след десетичната запетая в €/MWh (минимална стъпка – 0,01 €/MWh), а параметърът „количество“ – до един знак след десетичната запетая в MW (минимална стъпка 0,1 MW) . Оферирането се извършва в евро.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“ предлага стандартни оферти (limit order), които са характерни за организирани пазари. Сроковете и етапите за подаване на оферти нa екран „Търгове“ са посочени в Глава шеста, Раздел III от ПРОБПЕЕ и в Инструкция № 2 „Иницииране на търг“. При въвеждане на оферта параметърът „цена“ се въвежда с до два знака след десетичната запетая в лева/MWh (минимална стъпка – 0,01 лева/MWh). Минималната мощност и минималната стъпка за мощност при офериране е 1 MW.