Сетълмент и обезпечения

Финансов сетълмент

Всички сделки, реализирани на пазарните сегменти на организирания борсов пазар на електрическа енергия, автоматично и задължително пораждат финансови задължения за търговските участници и подлежат на финансов сетълмент.

За пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, БНЕБ ЕАД е страна по всички сделки за покупка и продажба на електрическа енергия, вследствие на което финансовите задължения на търговските участници включват заплащане на стойността на електрическата енергия по сключените  сделки за покупки, както и заплащане на приложимите цени съгласно Тарифата за таксите. За пазарен сегмент „Двустранни договори“, БНЕБ ЕАД не е страна по сделките за покупка и продажба на електрическа енергия и финансовите задължения включват заплащане на приложимите цени съгласно Тарифата за таксите.

БНЕБ ЕАД заплаща дължимите към търговските участници суми съгласно посочената в заявлението за регистрация банкова сметка, а търговските участници заплащат дължимите към БНЕБ ЕАД суми по следната банкова сметка:

IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

Обезпечение

За гарантиране изпълнение на задълженията си, всеки търговски участник е длъжен да поддържа обезпечение, което отговаря на определените за стойността му изисквания съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и Инструкция №4 “Метод за изчисление на изискуемо обезпечение.

Търговските участници могат да ползват разработения Модел за изчисление на изискуемо обезпечение, за да получат предварителна информация относно очаквания размер на изискуемото обезпечение при конкретни резултати за покупка и/или продажба на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“.

Обезпечение в полза на БНЕБ ЕАД може да бъде предоставено под формата на банкова гаранция и/или паричен депозит. Банковите гаранции се предоставят, съгласно Инструкция № 3 „Предоставяне на банкова гаранция“. Паричен депозит се предоставя по следните банкови сметки:

За пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“

IBAN: BG79 UNCR 7000 1522 4935 76
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

За пазарен сегмент „Двустранни договори“

IBAN: BG72BGUS91601008492500
BIC КОД: BGUSBGSF
БАНКА: „Българо-американска кредитна банка“ АД
ТИТУЛЯР: БНЕБ ЕАД

Търговските участници могат да получат информация за наличното обезпечение по пазарни сегменти чрез лицата, отговорни за сетълмент и обезпечения, на които е предоставен достъп до съответната електронна система за сетълмент и обезпечения, а именно: за пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ – CASS и за пазарен сегмент „Двустранни договори“ – RMS. Когато са изпълнени условията за освобождаване на сумата на налично обезпечение, търговските участници могат да се разпореждат със свободните суми като изпратят “Заявление за освобождаване на обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и/или “Заявление за освобождаване на обезпечение на пазарен сегмент “Двустранни договори“.

Обезпечение, блокирано по сключена сделка на пазарен сегмент „Двустранни договори“ се освобождава при изпълнение на изискванията на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, включително  изпращане на потвърждение за спазен ангажимент.

 

Списък на търговските банки достъпни за услугата директен дебит съгласно Инструкция №5 “Плащане чрез директен дебит”:

 

УниКредит Булбанк
ИНГ Банк Н.В. – клон София
Обединена българска банка