Продукти

На борсовия пазар на електрическа енергия се търгуват продукти с различен срок на доставка в зависимост от сегмента, на който се предлагат. Борсовият оператор администрира два пазарни сегмента, на който се търгуват продукти с краткосрочна доставка – един час („В рамките на деня“ и „Ден напред“) и един пазарен сегмент, на който се търгуват такива с дългосрочна доставка – от един ден до една година („Двустранни договори“). Всички търгувани продукти са стандартизирани и са посочени в Инструкция №6 „Спецификация на търгуваните продукти“.

Пазарен сегмент „В рамките на деня“ “, механизъм „Непрекъсната търговия“, предлага продукти със срок на доставка 15 и 60 минути, както и блокови продукти, чиято доставка обхваща два или повече последователни 60-минутни интервала. Сегментът функционира 365/366 дни в годината, а търговията се осъществява чрез механизма непрекъсната търговия. Минималната цена е -9999 €/MWh, а максималната е 9999 €/MWh. Пазарният сегмент „В рамките на деня“ функционира в условията на пазарно обединение (Single Intraday Coupling), считано от 19 ноември 2019 г.

Пазарен сегмент „В рамките на деня“, механизъм „Търгове в рамките на деня“, предлага продукти със срок на доставка 15 минути, както и блокови продукти, чиято доставка обхваща два или повече последователни 15-минутни интервала. Минималната цена е -9999 €/MWh, а максималната е 9999 €/MWh.

Пазарен сегмент „Ден напред“ предлага продукти със срок на доставка 60 минути, както и блокови продукти, чиято доставка обхваща един или няколко интервала. Сегментът функционира 365/366 дни в годината, а търговията се осъществява чрез ежедневни тръжни сесии. Всички срокове за провеждането на тръжни сесии, както и публикуването на резултати във връзка с търговията на сегмента, са в съответствие с изискванията на пазарното обединение „Ден напред“ – Single Day-Ahead Coupling. Минималната цена е -500 €/MWh, а максималната е 4000 €/MWh.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“ предлага дългосрочни стандартизирани продукти със срок на доставка от една седмица до една година включително. Товаровите профили, които търговския участници могат да търгуват, са базов (24 часа), дневен (8 часа), дневен (12 часа), дневен (16 часа) и нощен (12 часа). Търговията се осъществява на екран „Търгове“, където сделките се осъществяват чрез провеждането на тръжни сесии, инициирани в съответствие с Инструкция № 2 „Иницииране на търг“.