API

IBEX предлага API свързаност на регистрираните Търговски участници и всички дружества в договорни отношения с БНЕБ /ТУ/ съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020 г. /ПРОБПЕЕ/, за да могат те да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е повече удобство, по-кратко време за реакция и точни отчети.

Основните предимства на услугата за свързване чрез API са:

  • Ефективна и безпроблемна интеграция с вашите вътрешни системи за търговия, „back office“ системи и операционни инструменти;
  • Автоматизирана / роботизирана търговия за максимизиране на пазарните възможности;
  • Персонализирани и автоматизирани отчети;
  • Консолидирани уеб базирани ИТ решения.

Само регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия ТУ, придобили статус „активен“ на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и/или пазарен сегмент „Ден напред“ съгласно изискванията на ПРОБПЕЕ, имат право да използват API за търговия.

Приложимите такси са достъпни в Тарифата на таксите на интернет страницата  на БНЕБ.

Процесът  за достъп до услугата API, през който всеки ТУ трябва да премине, е илюстриран на диаграмата по-долу:

Илюстрираните в диаграмата стъпки са подробно описани по-долу:

1. Процесът започва с достъпване и запознаване със съдържанието на Заявление за достъп до услугата API. ТУ подписва Заявлението и го изпраща до следната електронна поща на БНЕБ: application@ibex.bg

2. Заявлението за достъп до услугата API се проверява внимателно от страна на БНЕБ и се изпраща на Nord Pool за проверка на осъществимостта на достъпа дo API. В случай че БНЕБ констатира липсващи или грешни данни в Заявлението, то се изпраща обратно на заявителя с уточняващи въпроси и насоки за корекции.

3. След проверката по т.2, служител на БНЕБ създава тестов API акаунт, свързан с MT (member test) средата, и предоставя данните за акаунта на лицето за контакт, посочено в Заявлението за достъп до услугата API. Валидността на тестовия акаунт е 3 календарни месеца. 

4. ТУ достъпва и се запознава с Договор за предоставяне на услугата API, който е специфичен за различните типове на услугата:

5. След избор на съответния договор, ТУ го подписва и изпраща до следната електронна поща на БНЕБ: application@ibex.bg

6. Договорът се проверява внимателно от страна на БНЕБ. В случай че БНЕБ констатира липсващи или грешни данни в Договора, той се изпраща обратно до ТУ с уточняващи въпроси и насоки за корекции. ТУ изпраща коригирания договор на БНЕБ за подпис.

7. ТУ получава подписания и от страна на БНЕБ Договор за предоставяне на услугата API. Това действие потвърждава, че процесът по сертификация е стартиран.

8. ТУ изпълнява всички стъпки, посочени в плана за Сертификационния процес. Търговски участници, които веднъж са преминали успешно Сертификационния процес във връзка с получаване достъп до услугата API за един пазарен сегмент, при заявка за използване на API за втория пазарен сегмент, не подлежат на Сертификационен процес.

  • На всеки етап от подготовката на теста ТУ може да поиска техническо съдействие от БНЕБ.
  • Връзката с API може да бъде осъществена с помощта на технологиите REST API и WebSocket API.
  • Изпълнението на сертификационния тест се извършва от служители на БНЕБ заедно с лицето за контакт на ТУ.

9. Преминаването на Сертификационния тест е предпоставка за създаването на потребител в PROD средата. След преминаването на Сертификационния тест, служител на БНЕБ създава PROD потребител и предоставя данните за акаунта на лицето за контакт, посочено в Заявлението за достъп до услугата API.

10. След създаването на PROD акаунта и предоставянето на данните по т.9 на ТУ, услугата API е достъпна.

Development hub” за разработка на Nord Pool осигурява лесен достъп до всички необходими процедури за удостоверяване и оторизация, базирани на стандартите в индустрията.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нашия отдел „Информационни технологии и вътрешна сигурност“ , които отговарят за обслужване на клиенти по въпросите на API на имейл: IT@ibex.bg