Предоставяне на данни

Услугата „Предоставяне на данни за пазара“ се извършва както за регистрирани търговски участници, така и за клиенти, които не са в други договорни отношения с БНЕБ.

Обхват на услугата „Предоставяне на данни за пазара“:

Позволява достъп до данните за пазара, част от Базата данни на БНЕБ, в т.ч.:

➤     Клиринговите цени на пазарен сегмент „Ден напред“ след приключване на съответната борсова сесия;

➤      Търгуваните обеми на пазарен сегмент „Ден напред“ след приключване на съответната борсова сесия;

➤      Среднопретеглените цени на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за всеки интервал на доставка;

➤      Търгуваните обеми на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за всеки интервал на доставка;

➤      Цени и търгувани количества, за всеки търг на пазарен сегмент „Двустранни договори“;

➤      Данни за кривите на търсене и предлагане на пазарен сегмент „Ден напред“;

➤      Спешни пазарни съобщения (Urgent market messages (UMM));

➤      Информация за трансграничните потоци, както налични, така и разпределени, след всеки търг на пазарен сегмент „Ден напред“ на българските граници със страни от ЕС;

➤      Всяка друга информация, предоставяна от БНЕБ на клиента

Услугата позволява използване на данните за пазара, част от Базата данни на БНЕБ, както следва:

➤      Предоставяне на данни за пазара за собствено вътрешно ползване без право на разпространение

➤      Предоставяне на данни за пазара за външно ползване, включително право на разпространение

Достъпът до услугата „Предоставяне на данни за пазара“  се извършва чрез приложно – програмен интерфейс (API) или FTP и преминава през следните етапи:

  1. Подаване на Заявление за достъп до данни за пазара до application@ibex.bg
  2. След потвърждение за коректност и пълнота на информацията, посочена в Заявлението, клиентът се запознава и достъпва Договор за предоставяне на данни за пазара според типа услуга:

➤      Договор за предоставяне на данни за пазара без право на разпространение

➤      Договор за предоставяне на данни за пазара с право на разпространение

  1. След подписване на съответния договор клиентът го изпраща на електронна поща application@ibex.bg
  2. След проверка за коректност и пълнота на информацията, посочена в Договора, БНЕБ изпраща на клиента подписания договор.
  3. Клиентът заплаща съответната такса съгласно Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД.
  4. Достъпът се осъществява по следните начини:

Чрез АPI: създава се API акаунт и клиентът сам извлича данни в json формат

Чрез FTP: клиентът получава данните в json формат всеки календарен ден в 8ч. ЕЕТ.

За контакти:

a. техническа поддръжка – it@ibex.bg

b. административна поддръжка – projects@ibex.bg