REMIT API

REMIT API позволява на регистрираните търговски участници (ТУ) на сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, да достъпват отчетите, генерирани съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2014 за прилагане на член 8, параграф 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 за интегритета и прозрачността на пазара на едро; отчети, които се подават към Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ). 

Услугата REMIT API, предоставя възможност на търговските участници на БНЕБ ЕАД, да заявяват и получават данни за сделките/ нарежданията за търгуване, извършени на сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, както и за статуса на разписките на подадените към ACER отчети.

Данните се представят във формат REMIT XML. При изтегляне на REMIT отчети от API, XML файловете се доставят в gzip пакети.

Достъпът до услугата REMIT API се извършва чрез приложно – програмен интерфейс (API) и преминава през следните етапи:

1. Подаване на Заявление за достъп до услугата REMIT API до application@ibex.bg

2. След потвърждение за коректност и пълнота на информацията, посочена в Заявлението, клиентът се запознава и достъпва Договор за предоставяне на услугата REMIT API.

3. След подписване на съответния договор клиентът го изпраща на електронна поща application@ibex.bg

4. След проверка за коректност и пълнота на информацията посочена в Договора, БНЕБ изпраща на клиента подписания договор.

5. Клиентът заплаща съответната такса съгласно Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД.

6. Достъпът се предоставя на клиента.

За контакти:

a. техническа поддръжка – it@ibex.bg

b. административна поддръжка – projects@ibex.bg