Процедура за регистрация

Процедурата по регистрация е уредена в глава „Регистрация“ от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (Обн. ДВ бр.55 от 19 юни 2020 г.; посл. изм. и доп. ДВ бр. 39 от 1 май 2024 г. ).

Редът и начинът на работа с потребители на енергийни услуги на БНЕБ ЕАД, включително редът за подаване на жалби, сигнали и предложения от потребителите, сроковете за разглеждането им и получаване на отговор, както и редът за предоставяне на информация на потребители са уредени в Правилата за работа с потребители на енергийни услуги, изготвени на основание чл. 38в, ал.1 от Закона за енергетиката.

Първоначални стъпки

Предварителни изисквания към заявителите

copyright-guidelines
Лицензия от КЕВР

Лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), когато за дейността на търговския участник се изисква лицензия.

confirm
Статус "Активен"

Статус „Активен“ в регистъра на търговските участници на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

binary-code
ACER код

ACER код, издаден в съотвествие с Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

icon-8.png
Fast Results

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

следващи стъпки

Процедура по регистрация

one

Подаване на Заявление за регистрация

Заявлението предоставя възможността на заявителя да избере пазарен/ни сегмент/и, на който/които кандидатства за участие, и представлява неразделна част от Договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Връзки
Документи
Изпращат се до:

Сключване на Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Когато заявлението е прието от оператора, екипът на БНЕБ ЕАД изпраща на заявителя Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия. В случай че търговският участник е регистриран вече на пазарен сегмент, част от борсовия пазар на електрическа енергия, и същият изпрати заявление за регистрация на друг пазарен сегмент, търговският участник и БНЕБ ЕАД сключват Анекс към Договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Документи

Договор за участие
Анекс към Договор за участие

споразумение за самофактуриране (за пазарни сегменти “Ден напред” и “В рамките на деня”)

Предоставяне на обезпечение съгласно ПРОБПЕЕ и Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД

В 15-дневен срок от подписване на договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия търговският участник е длъжен да предостави на Оператора минимално обезпечение съгласно глава „Правила за сетълмент“ от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Документи

Плащане на приложимите цени съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД

В 15-дневен срок от подписване на договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия търговският участник е длъжен да заплати приложимите цени съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.

Получаване на сертификат за успешно преминато обучение

Отговорниците за търговия, определени от търговския участник в договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия, са длъжни да преминат курс на обучение за запознаване с Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и за работа с електронните системи за търговия (ЕСТ). Търговският участник е длъжен да заплати такса обучение съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД. Обученията се провеждат съгласно Инструкция № 1 „Обучение“.

Документи

Предоставяне на достъп

След изпълнение на горепосочените стъпки от страна на търговския участник операторът осигурява достъп на отговорниците за търговия и на отговорниците за сетълмент до съответните електронни системи за търговия и електронни системи за сетълмент.