IDA
Регистрационна процедура

Във връзка с въвеждането на механизъм за търговия „Търгове в рамките на деня“ от 13 юни 2024 г., БНЕБ стартира регистрация на търговските участници (ТУ), които желаят да търгуват чрез новия механизъм. Процесът по регистрация се състои от следните стъпки:

Процес на регистрация

За ТУ със статус „Активен“ на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и на пазарен сегмент „Ден напред“

  1. Попълване на онлайн заявление за регистрация. При попълване на заявлението освен отбелязване на всички активни пазарни сегменти с техните актуални енергийни кодове, се отбелязва и отметката за механизъм „Търгове в рамките на деня“, както и Енергийният идентификационен код, който ще бъде използван за търговия чрез новия механизъм. В заявлението се попълват всички реквизити, така че то да замени предходните подадени от ТУ заявления;
  2. Генериране на pdf файл с попълненото заявление, подписване от законния представител на дружеството (електронно или саморъчно) и изпращане до application@ibex.bg. При саморъчно подписване е необходимо и изпращане на документа в оригинал на адреса за кореспонденция на БНЕБ ЕАД (гр. София 1527, бул. „Васил Левски“ 138);

За ТУ със статус „Активен“ единствено на пазарен сегмент „Ден напред“ и/или „Активен/Регистриран“ на „Двустранни договори“

В този случай се следва изцяло регистрационната процедура, описана тук за добавяне на пазарен сегмент „В рамките на деня“ в обхвата на договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

 

В случай че ТУ вече е попълвал онлайн заявление, съществува възможността за редактиране на данните чрез бутона „Edit registration” и попълване единствено на новата информация.

При първоначална регистрация за механизма „Търгове в рамките на деня“ създаването на първо портфолио за търговия за механизма е безплатно. За всяко следващо портфолио се подава Заявление за създаване на допълнително портфолио до application@ibex.bg и са приложими таксите съгласно Тарифата за такси на БНЕБ ЕАД.

Текущите отговорници за търговия за пазарен сегмент „Ден напред“, посочени от ТУ в Приложение № 1 към договора за участие, ще бъдат и съответните отговорници за търговия за механизма „Търгове в рамките на деня“, които ще получат достъп до електронната система за търговия. За промяна на тези отговорници се изпраща ново Приложение № 1 до application@ibex.bg. Необходимо е новите отговорници да притежават сертификат за преминато обучение за пазарен сегмент „Ден напред“ или „Ден напред“ + „В рамките на деня“. При липса на такъв се подава и Заявление за участие в обучение до application@ibex.bg.