Участници

Oбщ брой активни участници

Loading

Loading

Loading

Kатегории (CAT)

T

Търговци

C

Потребители

G

Производители

TS/DS

Електропреносни/Електроразпределителни дружества

LRS

Доставчик от последна инстанция

T: Trader

C: Consumer

G: Generator

TS/DS: Transmission and/or Distribution Company

Members

Неизрядни участници

wdt_ID Company Date Market Reason