Сетълмент и обезпечения

КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ ДЕН НАПРЕД И В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ

БНЕБ ЕАД е страна по всички сделки за покупка и продажба на електрическа енергия, реализирани на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Разплащанията между БНЕБ ЕАД и търговските участници се извършват в работни дни, по безкасов път, в лева. Разплащанията се осъществяват на базата на нетна покупка и нетна продажба.

Търговските участници, реализирали нетна покупка, следва да изпълнят своите задължения до 11:30 часа източноевропейско време на първия работен ден, следващ деня на издаване на фактурите/изявленията за прихващане. Задълженията се считат за погасени след заверяването на определената за целта банкова сметка на БНЕБ ЕАД.

За целите на разплащанията търговските участници, реализирали нетна покупка, могат да използват следните платежни услуги:

  • Кредитен превод по следната банкова сметка:

IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

Търговските банки, през които се предоставя услугата директен дебит, са, както следва:

УниКредит Булбанк
ИНГ Банк Н.В. – клон София
Обединена българска банка

РАЗПЛАЩАНИЯ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ“

БНЕБ ЕАД не е страна по сделките за покупка и продажба на електрическа енергия, реализирани на пазарен сегмент „Двустранни договори“.

Издадените от борсовия оператор фактури за дължимите суми, съгласно Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД, се заплащат в срок до 5 работни дни след датата на издаването им.

Дължимите суми се заплащат чрез кредитен превод по следната банкова сметка:

IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Всички търговски участници предоставят в полза на БНЕБ ЕАД обезпечение, което отговаря на определените за стойността му изисквания съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) и Инструкция №4 “Метод за изчисление на изискуемо обезпечение”.

БНЕБ ЕАД приема обезпечения под формата на банкова гаранция и/или паричен депозит.

Обезпечение под формата на банкова гаранция се предоставя в съответствие с Инструкция № 3 „Предоставяне на банкова гаранция“.

При първоначално предоставяне на банкова гаранция и всяка последваща промяна на сумата на банковата гаранция, търговските участници подават Заявление за първоначално разпределение на сумата на банкова гаранция.

Обезпечение под формата на паричен депозит се предоставя по следните банкови сметки:

За пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред

IBAN: BG79 UNCR 7000 1522 4935 76
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

За пазарен сегмент „Двустранни договори“

IBAN: BG72 BGUS 9160 1008 4925 00
BIC КОД: BGUSBGSF
БАНКА: „Българо-американска кредитна банка“ АД
ТИТУЛЯР: БНЕБ ЕАД

Информация относно наличното и изискуемото обезпечение е достъпна в следните системи:

  • CASS – за пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“. За да получат предварителна информация относно очаквания размер на изискуемото обезпечение при конкретни резултати за покупка и/или продажба на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, търговските участници могат да ползват разработения Калкулатор за изчисление на изискуемо обезпечение.
  • RMS – за пазарен сегмент „Двустранни договори“

Частично освобождаване на обезпечение, съгласно ПРОБПЕЕ, се извършва на база изпратено до оператора “Заявление за освобождаване на обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и/или “Заявление за освобождаване на обезпечение на пазарен сегмент “Двустранни договори“.

Обезпечение, блокирано по сключена сделка на пазарен сегмент „Двустранни договори“, се освобождава при изпълнение на изискванията на ПРОБПЕЕ, включително изпращане на потвърждение за спазен ангажимент.

ФАКТУРИРАНЕ 

Пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ 

БНЕБ ЕАД предлага на своите клиенти услуга по самофактуриране, чрез която борсовият оператор се ангажира да издава от името на търговските участници фактури и известия към фактури относно сделки за продажби, сключени на пазарни сегменти , сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Предоставянето на услугата се извършва на база на Споразумение за самофактуриране между БНЕБ ЕАД и търговския участник.

В 7-дневен срок от сключването на споразумението търговският участник следва да предостави копие от него на компетентната ТД на НАП.

Всички издадени фактури от името на БНЕБ ЕАД и от името на търговските участници, известия към издадени фактури и изявления за прихващане са налични в електронния портал на борсовия оператор IBEX Invoices. Инструкция за работа с портала е налична в You Tube канала на БНЕБ ЕАД.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

Борсовият оператор издава фактури за плащане на дължими суми по Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД за договорените с допълнително споразумение количества електрическа енергия за период от един месец.

Фактурите се изпращат на търговските участници на всяко последно число на текущия месец или на първия работен ден, следващ месеца на доставка.