Правила за участие

Дейността и организацията на Централизирания пазар за двустранни договори се осъществява в съответствие с Правилата за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.

Образци в съответствие с Правилата за работа на Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори:

 
  • Образец на Заявление за иницииране на търг посредством екран „Auctions“, което се подава до Оператора на имейл адрес: auctions@ibex.bg, в съответствие с чл. 123 от Правилата за работа на Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.


Продукти, които се търгуват посредством Екран „Continuous trading“.

  • Всички такси във връзка с членството на ЦПДД и разплащанията в резултат на сключени сделки, следва да се извършват по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 
 
  • Търговските участници, избрали форма на обезпечение депозит за участие на ЦПДД, следва да го внесат по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG19STSA93001527052997
BIC КОД: STSA BGSF
БАНКА: Банка ДСК АД
ТИТУЛЯР: БНЕБ ЕАД

 

Системата на управление на риска RMS (Risk Management System) предоставя на всички членове достъп до информация по отношение на общия и свободен финансов лимит за подаване оферти и иницииране на търг. Общият размер на финансовия лимит се определя от наличното обезпечение за участие, като не се включва размерът на Минималното обезпечение, съгласно Тарифата за таксите.

Финансов лимит, блокиран по конкретна сделка, се освобождава след получаване на следната форма:

При възникване на необходимост от повишаване на обезпечението, БНЕБ приема увеличение на сумата чрез която и да е или комбинация от следните форми:

  • Сума, налична по следната банкова сметка:

IBAN: BG19STSA93001527052997
BIC КОД: STSA BGSF
БАНКА: Банка ДСК АД
ТИТУЛЯР: БНЕБ ЕАД

При наличие на условия за освобождаване на обезпечение, БНЕБ предприема действия, когато това е заявено писмено чрез следната форма: