Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.

Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.

Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.

Подписването на споразумението е резултат от едногодишен процес на преговори и е важна стъпка в реализирането на електроенергийна борса в България.

БНЕБ има за цел създаването и развитието на прозрачен и ефективен борсов пазар в България, който своевременно, да се присъедини към вътрешнообщностния електроенергиен пазар на ЕС. За изпълнението на поставените цели и поетите ангажименти и същевременно за предоставянето на по-големи възможности на участниците на пазара, БНЕБ  избра Nord Pool Spot за партньор и доставчик на услугата по оперирането на пазар ден напред.
Българският борсов пазар за електрическа енергия „ден напред“ се очаква да стартира реална работа до края на годината.