БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

Българска Независима Енергийна Борса има удоволствието да съобщи, че през 2016 година, с подкрепа и финансиране от страна на Български Енергиен Холдинг, ще разшири портфолиото си, чрез въвеждането на пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, което ще даде нови възможности на участниците на пазара на електрическа енергия.БНЕБ е компания, която от създаването си работи за либерализирането на електроенергийния пазар и залага на прозрачността и равнопоставеността, като основни принципи при осъществяване на дейността си. Целите, които си поставя  компанията са в посока на развитие на енергийния пазар, чрез въвеждането на механизми, принципи и практики присъщи за развитите европейски пазари на електрическа енергия.С въвеждането и оперирането на пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, компанията ще даде възможност за търгуването на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни сделки, с което ще спомогне за по-голяма прозрачност и равнопоставеност на пазара на електрическа енергия на територията на страната и ще даде нови възможности за търговия на всички пазарни участници. В съответствие с изложеното и за постигане на предвидените цели Български Енергиен Холдинг увеличи капитала на БНЕБ с 460 000  лева, като основният капитал на дружеството вече е в размер на 1 674 800 лева.