БНЕБ избра Trayport като доставчик на платформа за администриране на пазара за покупко – продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

Българска независима енергийна борса има удоволствието да съобщи, че избра GlobalVision Trading Trayport като платформа, която ще се използва за администриране на пазара за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. БНЕБ има за цел създаването и развитието на прозрачен и ефективен енергиен пазар, в съответствие с принципите и практиките присъщи за развитите европейски пазари на електрическа енергия и на основата на прозрачност и недискриминационност, като основни принципи.За постигане на своите цели и за предоставянето на качествени услуги на участниците на българския пазар, БНЕБ избра електронната система за търговия на Trayport, която се е доказала, като предпочитаната хибридна система за електронна търговия на енергийните пазари. Системата за търговия е гъвкава с възможност за надграждане на различни модули и усъвършенствани възможности за търговия, както дава възможност за персонализация на екрана за търговия,  което има за цел да повиши ефективността на брокерските операции и да улесни електронния модел за двустранно договаряне част от хибридния модел за търговия. “Стартирането на пазар ден напред е голяма стъпка в либерализацията на пазара на електрическа енергия и навлизането на България в европейския енергиен пазар” каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ. “Очакванията на пазара са, че ние ще продължим да се развиваме, чрез въвеждането на механизми и принципи, присъщи за големите европейските пазари. С въвеждането на централизиран пазар за двустранни договори БНЕБ ще даде нови възможности за търговия на пазарните участници и ще допринесе за прозрачността и равнопоставеността на пазара на електроенергия. Ние силно вярваме, че изборът на системата за търговия на Trayport ще ни позволи да дадем най-добрите възможности за търговия с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни договори. ” “Ние сме развълнувани, че БНЕБ избра Trayport, като свой търговски партньор. Добавянето на България към търговската мрежа оперирана от Trayport не само увеличава броя на пазарите на разположение на европейските търговци, но също така и свързаните с Турция” каза Пол Константину, Регионален мениджър продажби в Trayport. 

За БНЕБ

БНЕБ е регистрирана през януари 2014 г., като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. БНЕБ притежава 10-годишна лицензия издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ в България. БНЕБ оперира пазар ден напред в България от месец януари 2016 г. 

За Trayport Limited

Trayport е водещ доставчик на решения за търговия с енергия от търговци, брокери и борси в целия свят. Компанията разработва, внедрява и поддържа качествени, устойчиви софтуерни решения, използвани в световен мащаб за търговия на различни пазари. Системата GlobalVisionSM на Trayport се използва от най-големите световни търговски фирми, които оперират на големите многопрофилни пазари, които включват деривати и финансови инструменти. Trayport е основана през 1993 г. Компанията има офиси в Лондон, Ню Йорк и Сингапур. Trayport е дъщерно дружество на Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE).