Има стабилна тенденция за увеличаване на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД

Има стабилна тенденция за нарастване на търгуваните количества електрическа енергия на пазара „Ден напред“, администриран от Българска независима енергийна борса (БНЕБ ЕАД). Това показват данните от презентацията “Ликвидност на енергийната борса и причини за волатилността ѝ”, представена от Никола Габровски, член на съвета на директорите на БНЕБ ЕАД, по време на кръгла маса, организирана от списание „Ютилитис“. 

Докато за първите девет месеца на 2016 г. на пазарния сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД търгуваните количества са представлявали малко над 7% от общото потребление на електрическа енергия в страната, то през 2017 г. това съотношение е 11.3%. Спрямо свободния пазар на електрическа енергия в Република България, който е 50-60% от общото потребление, търгуваните количества на „Ден напред“ са над 20%, което е съизмеримо с обемите, търгувани на този сегмент на европейските енергийни борси.

От стартирането на пазарния сегмент „Ден напред“ до края на 31 октомври 2017 г. общо изтъргуваните количества са 6.3 TWh.

В регионален мащаб през първите девет месеца на 2017 г. се наблюдава увеличение на цените на електрическата енергия, търгувана на пазарите „Ден напред“, спрямо същия период на предходната година. За БНЕБ ЕАД това увеличение е средно 10.34 EUR/ MWh, докато на унгарската борса HUPX средното увеличение е 19.01 EUR/MWh, а на румънската OPCOM е 18.52 EUR/MWh.

Факторите, които могат да обяснят краткосрочното изменение на цените на пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД, са изменението във вътрешното потребление, сезонност, дневни колебания, климатични фактори, както и нееластичността на потреблението спрямо изменението на цените. Ценовите нива на околните пазарни зони също оказват влияние върху резултатите, постигнати на пазар „Ден напред“, опериран от БНЕБ ЕАД. Най-голямо влияние върху българския пазар има обединението 4 МMC на Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, както и цените на борсите в Турция и Гърция. Дългосрочните контракти за електрическа енергия също са сигнал за движението на цените в средносрочен план. Не на последно място влияние върху цените оказват и психологическите фактори като очаквания, включително свързани с изменението на пазарния модел и регулациите.

В заключение беше подчертано, че т.нар. волатилност на постигнатите цени и количества е закономерен резултат от обективни събития, а не влияние на субективни фактори.