Правила за работа на организиран борсов пазар и Правила за работа на пазарен сегмент “В рамките на деня”

Уважаеми търговски участници,

БНЕБ приключи успешно подготовката за стартиране на новия пазарен сегмент – пазар „В рамките на деня“. В резултат на публикувания на 17.01.2018 г. работен вариант на пакета от промени в съществуващите Правила за работа на организиран борсов пазар, заедно с представянето на Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“, както и благодарение на вашите предложения и становища, БНЕБ прие промени в следните Правила, договори и заявления:  

1.    Правила за работа на организиран борсов пазар:
Освен промените от редакционен характер е осъществено разделяне на документа на основна част (понятия, дефиниции, норми и процедури), която е обща за двата разглеждани пазарни сегмента „Ден напред“ и „В рамките на деня“, и специални части (Приложения), описващи работата и процеса на търговия на всеки отделен пазарен сегмент.

Основната част на документа  съдържа главите – „Основни положения“, „Членство“, „Отстраняване и изключване от борсовия пазар“, „Оттегляне“, „Търговия“ (с препратки към съответните специални части), „Цени и сетълмент“, „Контрол и поведение“, „Форсмажор“, „Информация“ и „Допълнителни разпоредби“.

В специални части са поместени съответно главите „Търговия,“ и „Осъществяване на сделки“.

В допълнение към Правила за работа на организиран борсов пазар са направени и следните съществени промени:

a.  Чл. 13.6. – обединяване на отговорниците за сетълмент и обезпечение, като се премахва отговорника за фактуриране. Промяната е с цел съобразяване с фактическото положение.
b.  Чл. 13.11 –  чл. 13.15 – добавяне на информация, която трябва  задължително да  присъства в Заявлението за регистрация на борсов пазар;
c.  Глава III – промяна в наименованието с цел прецизиране и отразяване на описаните етапи;
d.  Чл. 33 – въвеждане на краен срок за уведомление относно допуснато нарушение;
e.  Чл. 34 – въвеждане на краен срок за възстановяване на достъпа до търговската система след отстраняване на нарушението;
f.   Чл. 35 – въвеждане на краен срок за уведомление за отстраняване на обстоятелствата преди преминаване към изключване;
g.  Чл. 36 – въвеждат се действия при повторност на нарушението или при невъзможност за саниране;
h. Чл. 39 и чл. 40  – въвеждане на известяване на всички регистрирани търговски участници, както и на ЕСО ЕАД, при отстраняване и изключване на търговски участник;
i.  Чл. 55 – промяна на обхвата на представителите на търговския участник, които да могат да имат признат (валиден) обмен на информация с Оператора. Целта на промяната е съобразяване с фактическото положение.

Правила за работа на организиран борсов пазар и Правила за работа на пазарен сегмент “В рамките на деня”

Уважаеми търговски участници,

БНЕБ приключи успешно подготовката за стартиране на новия пазарен сегмент – пазар „В рамките на деня“. В резултат на публикувания на 17.01.2018 г. работен вариант на пакета от промени в съществуващите Правила за работа на организиран борсов пазар, заедно с представянето на Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“, както и благодарение на вашите предложения и становища, БНЕБ прие промени в следните Правила, договори и заявления:  

1.    Правила за работа на организиран борсов пазар:
Освен промените от редакционен характер е осъществено разделяне на документа на основна част (понятия, дефиниции, норми и процедури), която е обща за двата разглеждани пазарни сегмента „Ден напред“ и „В рамките на деня“, и специални части (Приложения), описващи работата и процеса на търговия на всеки отделен пазарен сегмент.

Основната част на документа  съдържа главите – „Основни положения“, „Членство“, „Отстраняване и изключване от борсовия пазар“, „Оттегляне“, „Търговия“ (с препратки към съответните специални части), „Цени и сетълмент“, „Контрол и поведение“, „Форсмажор“, „Информация“ и „Допълнителни разпоредби“.

В специални части са поместени съответно главите „Търговия,“ и „Осъществяване на сделки“.

В допълнение към Правила за работа на организиран борсов пазар са направени и следните съществени промени:

a.  Чл. 13.6. – обединяване на отговорниците за сетълмент и обезпечение, като се премахва отговорника за фактуриране. Промяната е с цел съобразяване с фактическото положение.
b.  Чл. 13.11 –  чл. 13.15 – добавяне на информация, която трябва  задължително да  присъства в Заявлението за регистрация на борсов пазар;
c.  Глава III – промяна в наименованието с цел прецизиране и отразяване на описаните етапи;
d.  Чл. 33 – въвеждане на краен срок за уведомление относно допуснато нарушение;
e.  Чл. 34 – въвеждане на краен срок за възстановяване на достъпа до търговската система след отстраняване на нарушението;
f.   Чл. 35 – въвеждане на краен срок за уведомление за отстраняване на обстоятелствата преди преминаване към изключване;
g.  Чл. 36 – въвеждат се действия при повторност на нарушението или при невъзможност за саниране;
h. Чл. 39 и чл. 40  – въвеждане на известяване на всички регистрирани търговски участници, както и на ЕСО ЕАД, при отстраняване и изключване на търговски участник;
i.  Чл. 55 – промяна на обхвата на представителите на търговския участник, които да могат да имат признат (валиден) обмен на информация с Оператора. Целта на промяната е съобразяване с фактическото положение.