БНЕБ ЕАД обявява намаляване на такса сетълмент, приложима към сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), считано от 01.11.2018 г.

Уважаеми участници на БНЕБ,

Информираме, че въз основа на направен анализ, считано от 01.11.2018 г. такса сетълмент на пазарен сегмент ЦПДД се намалява съответно от 0,03 лв/МВч на 0,01 лв/МВч. Промяната има за цел да стимулира търговията на този пазарен сегмент чрез намаляване на разходите за участие, без това да застрашава финансовата стабилност на пазарния оператор. В допълнение следва да се посочи, че решението се основава и на следните мотиви:

  • След влизането в сила на промените в ЗЕ от 01.07.2018 г. ликвидността на пазарен сегмент ЦПДД се повиши над планираните в бизнес програмата на дружеството нива;
  • БНЕБ ЕАД вече не е страна по сделките сключени на пазарен сегмент ЦПДД, считано от 01.01.2018 г.

Намалението на таксата ще бъде приложимо към всички сделки с доставка след 01.11.2018 г.