Промени в Тарифата на таксите на БНЕБ ЕАД

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), дъщерна компания на „Българска фондова борса” АД, предвид ролята си в процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България,  насърчава конкуренцията между пазарните участници чрез наличието на прозрачни и недискриминационни условия за търговия на стандартизирани продукти. В тази връзка, с решение на СД на БНЕБ ЕАД, са приети промени в прилаганата Тарифа за таксите.

Новата тарифа въвежда такса оборот за търгове с девиация/отклонение в размер на 0,50 лв./MWh, която ще се прилага за количества по сключени сделки, считано от 11.11.2019 г., и такса в размер на 50 лв. за изготвяне на стандартни и нестандартни справки за цени и количества, на трите пазарни сегмента – „Ден напред“, „В рамките на деня“, ЦПДД. Такса оборот за търгове без отклонения от мощността, се запазва непроменена.

Промените влизат в сила от 11.11.2019 г.