На 19 ноември 2019 г. страните от „Втората вълна“ ще се присъединят към Единния европейски пазар „В рамките на деня“

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ потвърждава, че страните от „Втората вълна“ на присъединяване ще станат част от пазарното обединение през този месец. Очаква се седем нови страни да се включат в пан-европейското обединение на пазарите „В рамките на деня“, присъединявайки се към сегашните четиринадесет страни в него.
 
Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и електропреносните системни оператори потвърждават целевата дата 19 ноември 2019 г. за старта на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ – Single intraday coupling – SIDC (с предишно наименование XBID) и за присъединяването на страните от „Втората вълна“. Първият ден на доставка ще бъде 20 ноември 2019 г. Потвърждаването на датата става факт след успешното приключване на тестовете и на първия пробен пазарен период. Датата на присъединяването е функция на завършването на всички необходими дейности по подготовката за присъединяването на страните от „Втората вълна“.
 
Маркирайки още една важна стъпка към разширяването на Единния европейски пазар „В рамките на деня“, присъединяването на страните от „Втората вълна“ ще увеличи обема на  краткосрочна търговия на електрическа енергия в следните страни: България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към вече работещите в рамките на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ държави: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Холандия, Португалия, Испания и Швеция. „Третата вълна“ на присъединяване, към която принадлежи границата България-Гърция, се очаква да стане факт до края на 2020 г.
 
Единният европейски пазар „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява, както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.
 
Европейското обединение на пазарите „В рамките на деня“ е ключов компонент за създаването на единния европейски енергиен пазар. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“, чрез трансгранична търговия, е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата Единен европейски пазар „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.