Разяснения относно активните граници при присъединяването на страните от „Втората вълна“ към Единния европейския пазар „В рамките на деня“

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC) потвърждава, че страните от т.нар. „Втора вълна“ ще се присъединят към пазарното обединение на 19 ноември 2019 г., с първи ден на доставка 20 ноември 2019 г. Това потвърждение става факт след приключването на тестовете и на подготвителните дейности. Седем нови страни, сред които и България, се присъединяват към четиринадесетте държави, които вече оперират в рамките на пазарното обединение. По-долу са представени разяснения относно активните граници при старта на „Втората вълна“.
 
Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносните системи потвърждават присъединяването на страните от „Втората вълна“ към Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (с предишно наименование XBID). Всички граници в новоприсъединилите се 7 страни ще бъдат активни, с изключение на границата Швеция/Полша, която ще бъдат със статус „неактивен“, докато бъдат разрешени нерешените към момента въпроси. В Полша има режим, който позволява лицензирането на повече от един пазарен оператор (Multiple NEMO arrangements). Въпреки това, за първоначалния период след старта на „Втората вълна“, Nordpool EMCO ще бъде единствен агент по доставките в Полша.
 
Маркирайки още една важна стъпка към разширяването на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ присъединяването на страните от Втората вълна ще  увеличи непрекъснатата търговия на електрическа енергия в следните страни: България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към вече работещите в рамките на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ държави: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Холандия, Португалия, Испания и Швеция. Третата вълна на присъединяване, към която принадлежи границата България – Гърция, се очаква да стане факт до края на 2020 г. Очаква се финално потвърждение на датата за присъединяването на границата Швеция/Полша, за което пазарните участници ще бъдат уведомени.
 
Единният европейски пазар „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.
 
Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата Единен европейски пазар „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.