БНЕБ ЕАД стана част от Единния европейски пазар „В рамките на деня“

1

Изпълнителните директори на БНЕБ Константин Константинов (вляво)и на ЕСО Ангелин Цачев (в средата) официално подписаха споразумение, което урежда ангажиментите на двете дружества във връзка с присъединяването на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар „В рамките на деня“. На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

Изпълнителните директори на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) Константин Константинов и на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) Ангелин Цачев официално подписаха споразумение, което урежда ангажиментите на двете дружества във връзка с присъединяването на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар „В рамките на деня“ –  Single Intraday Coupling – SIDC (XBID). На 19 ноември 2019 г. седем нови страни от т.нар. „Втора вълна“, сред които и България, се включиха в пан-европейското обединение на пазарите „В рамките на деня“, присъединявайки се към сегашните четиринадесет страни в него. На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

“Благодаря на екипите на двете дружества за професионално свършената работа. Това е още едно доказателство за доброто сътрудничество между Борсовия оператор и ЕСО ЕАД. Надявам се, с продължаващата подкрепа на регулатора, да завършим успешно и обединението на пазарите “Ден напред”, както и останалите проекти за развитието на единния европейски пазар”, каза изпълнителния директор на БНЕБ, Константин Константинов.
Пазарът за търговия с електрическа енергия „В рамките на деня“, опериран от БНЕБ, се присъединява към пазарното обединение чрез българо-румънската граница. Със споразумението ЕСО и БНЕБ се съгласяват да си сътрудничат за имплицитното трансгранично разпределяне на преносна способност. ЕСО се ангажира да съгласува междусистемните обмени за всеки период на доставка със съседните оператори на преносни системи, част от пазарното обединение „В рамките на деня“.

Първият ден на доставка на електроенергия след присъединяването на страните от „Втората вълна“ е 20 ноември 2019. Осигурен е и междусистемен капацитет за пренос, което позволява търговия с всички останали пазарни зони, част от единния европейски пазар „В рамките на деня“.  

„Втората вълна“ на присъединяване към единния европейски пазар „В рамките на деня“, разширява обхвата на непрекъсната търговия на електроенергия с пазарните зони на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения.

Страните, които участваха в първата вълна на присъединяване към SIDC са Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания.
„Третата вълна“ на присъединяване, към която принадлежи границата България-Гърция, се очаква да стане факт до края на 2020 г.

Завършването на общоевропейското свързване на пазарите е в съответствие с Европейския целеви модел и е ключов компонент за успешното реализиране на предстоящия преход към нов пазарен модел.
През втората половина на 2020 г. се подготвя присъединяването на България и към обединения европейски електроенергиен пазар „Ден напред“ (Single Day Ahead Coupling – SDAC).