Промени в Правилата за работа на Борсов съвет

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за работа на Борсов съвет. Целта на въведените промени е подобряване на дейността на консултативния орган.

Основните промени са:

  • Обсъждане с Борсовия съвет на съществените промени в правилата на борсовия пазар на електрическа енергия;
  • Увеличаване броя на членовете на Съвета, включвайки представители на всички категории участници, в съответствие с промените в нормативната рамка;
  • Провеждане на две редовни заседания годишно с възможност за свикване и провеждане на извънредни заседания на Борсов съвет.

Актуализираните Правила за работа на Борсов съвет са налични на следния линк.