Рекорд в търгуваните количества на пазар „Ден напред“ за януари

Пазарен сегмент „Ден напред“, администриран от Българска независима енергийна борса (БНЕБ) завърши първия месец от 2020 г. с абсолютен месечен рекорд на търгуваните количества електрическа енергия от близо 1.2 TWh. Toва показват данните от регулярния месечен доклад на БНЕБ за януари. Постигнатият обем е с 36,7% по-висок в сравнение с декември 2019 г., когато също беше отчетен рекорд от 873 270 MWh. 
 
Данните показват увеличение и при среднодневния обем, търгуван на пазар „Ден напред“, който достига 38 518 MWh.
 
През януари делът на средночасовия търгуван обем на пазар „Ден напред“ спрямо средночасовия товар на електроенергийната система на страната достигна 30,36%, което също е рекордно ниво.