Единният европейския пазар „В рамките на деня“: Рекордни месеци и нови членове

БНЕБ отчита над 2 пъти по-големи месечни обеми на търговията „В рамките на деня“

  Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносните системи (ОПС), част от Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (Single intraday coupling – SIDC, с предишно наименование XBID), съобщават, че пазарите „В рамките на деня“, обединени чрез SIDC, отчитат значителен ръст в търгуваните обеми след присъединяването на страните от т.нар. „Втора вълна“ на 19 ноември 2019 г. 36 милиона сделки са сключени от старта на „Първата вълна“ през юни 2018 г. досега, като се наблюдава значителен ръст при търгуваните обеми, по-специално в седемте страни от „Втората вълна“. Системата, чрез която се осъществява трансграничната търговия „В рамките на деня“, продължава да функционира добре, посочват от SIDC. Междувременно, проектът за обединение на пазарите “В рамките на деня” допълнително разшири обхвата си с присъединяването на словашките партньори OKTE (НОПЕ) и SEPS (ОПС), съобщават още от SIDC.

През първите три пълни месеца на трансгранична търговия (декември 2019 г. – февруари 2020 г.) унгарският НОПЕ HUPX отчита средномесечни обеми на търговия от порядъка на 75 600 MWh, при 7600 MWh за аналогичния период година по-рано. В Словения, BSP Southpool съобщи, че търгуваните количества са нараснали от 15 000 MWh на 85 600 MWh средномесечно спрямо същия период на предходната година. Този тренд се потвърждава допълнително от предоставените данни от чешкия НОПЕ OTE, който е регистрирал осемкратно нарастване на месечните обеми до около 400 000 MWh. CROPEX, хърватският НОПЕ, отчита месечни обеми на търговията „В рамките на деня“ от 24 100 MWh, при 6300 MWh преди старта на „Втората вълна“. За полския пазар увеличението на средномесечните търгувани обеми е също значително – от 3000 MWh преди присъединяването към SIDC на 95 000 MWh след него, показват данните на TGE. Същевременно OPCOM, румънският НОПЕ, съобщава за средномесечни търгувани количества през въпросните три месеца в рамките на 59 700 MWh, при 26 000 MWh преди старта на „Втората вълна“.

Към момента SIDC обединява пазарите „В рамките на деня“ на 22 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция. Стартът на „Третата вълна“, чрез който непрекъснатата трансгранична търговия с електрическа енергия ще стигне до Италия и Гърция, се очаква да стане факт до първото тримесечие на 2021 г.  

Българският Номиниран оператор на пазара на електроенергия – БНЕБ – отчита над 2 пъти по-големи месечни обеми на търговията „В рамките на деня“. За първите три пълни месеца след присъединяването на България към SIDC на пазар „В рамките на деня“ са реализирани общо 159 013 MWh електрическа енергия. През аналогичния период година по-рано търгуваните количества са възлизали на 71 280 MWh.*

* Периодите, за които се извършва сравнение в този параграф, са: декември 2018 г./януари 2019 г./февруари 2019 г. и декември 2019 г./януари 2020 г./февруари 2020 г.За Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (SIDC):

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата Единен европейски пазар „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.