Пандемията COVID-19: Пазарните оператори и системните оператори гарантират функционирането на Единните европейски пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Обществото и бизнесът са изправени пред безпрецедентна ситуация с разпространението на пандемията COVID-19, която засегна живота по целия свят.

Най-големият приоритет на Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и на операторите на преносните системи (ОПС) в тази ситуация е опазването на здравето на техните служители и едновременно с това – осигуряването на непрекъснатостта на всички дейности в рамките на Единния европейски пазар „Ден напред“ (Single Day Ahead Coupling – SDAC) и на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (Single Intraday Coupling – SIDC), се казва в общо съобщение на SDAC и SIDC.

По отношение на функционирането на пазарите в рамките на пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“, бяха предприети широк набор от мерки за запазване на стабилността на дейностите. Те включват физическото разделяне на служителите, ангажирани с оперирането на пазарните сегменти, и осигуряването на възможност от страна на Номинираните оператори на пазарите на електроенергия за дистанционно провеждане на търговските сесии на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Няколко членове на SDAC и SIDC спряха временно извършването на промени в платформите на търговските системи. За детайли относно предприетите мерки, моля, да се свържете със съответния НОПЕ и системен оператор. За пазарната зона на България това са „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО).

Въпреки изключително динамичната ситуация с разпространението на коронавируса COVID-19, при текущите обстоятелства, SDAC и SIDC не очакват съществено въздействие върху способността им да оперират съответните пазарни обединения – „Ден напред“ и „В рамките на деня“.