Подписване на нов договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия и нов образец на СДППЕЕ

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране  „Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия“ (ПРОБПЕЕ), обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 19.06.2020 г. и въз основа на съдържащите се в ПРОБПЕЕ нови правни положения, предоставяме на вашето внимание следните документи:

1. Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия /двуезична версия/.
Договорът е създаден на основание разпоредбата на пар. § 3 от ПРОБПЕЕ,  която посочва, че в тримесечен срок от влизането в сила на правилата търговските участници сключват нов договор за участие на борсов пазар с БНЕБ ЕАД, регламентиращ участието им на борсовия пазар на електрическа енергия. Новият договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия дава възможност на търговските участници да се регистрират на всички пазарни сегменти, оперирани от БНЕБ ЕАД.
Договорът регламентира основните права и задължения на БНЕБ ЕАД и на търговските участници, като предоставя възможност както за регистрация на всички пазарни сегменти, така и за избор на конкретен пазарен сегмент за участие. При регистрация на конкретен пазарен сегмент търговските участници са длъжни да попълнят данните в приложението към договора, което е относимо към съответния пазарен сегмент, на който се регистрират да участват, като на по-късен етап е възможно да бъде добавен допълнителен пазарен сегмент или да бъде прекратено участие на пазарен сегмент чрез подписване на приложен в договора анекс.
Всички търговски участници са длъжни да подпишат новия  Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия в тримесечен срок от влизане в сила на правилата, а именно до 19.09.2020 г.
В тази връзка е необходимо търговските участницикоито имат текущи Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия и/или Договор за участие на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договорис цел актуализация на данните, изискуеми във връзка с регистрацията на борсов пазар на електрическа енергия съгласно ПРОБПЕЕ, да подадат заявление за регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия, като посочат пазарните сегменти, на които са регистрирани да участват и на които желаят да продължат участието си. Заявлението за регистрация е с актуализирано съдържание и в съответствие с новия  Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия и представлява неразделна част от договора. 

2. Споразумение за прекратяване на Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия /двуезична версия/.
Споразумението урежда прекратяването на Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия и/или Договор за участие на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, които са сключени между БНЕБ ЕАД и търговските участници,  и се подписва заедно с новия договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия, който следва да влезе в сила.

3. Споразумение за отложено влизане в сила на Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия и промяна на банкова гаранция – за търговски участници, предоставили обезпечителен инструмент банкова гаранция /двуезична версия/.
Споразумението урежда прекратяването на Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия и/или Договор за участие на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, които са сключени между БНЕБ ЕАД и търговските участници, и влизането в сила на новия договор в случаите, в които търговските участници  имат предоставено обезпечение под формата на банкова гаранция към момента на подписване на новия договор. В споразумението е предвиден отлагателен срок за влизане в сила на Договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия, през който търговските участници да актуализират банковата гаранция към него. Споразумението се подписва при сключването на новия Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

4. Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия /двуезична версия 1/двуезична версия 2.Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия /Двуезична версия 1/ и Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия /Двуезична версия 2/.
Съгласно разпоредбата на чл.161, т.1 от ПРОБПЕЕ борсовият оператор е длъжен да публикува образец от стандартизирания договор за покупко-продажба на електрическа енергия /СДППЕЕ/ на своята интернет страница, който е задължителен за спазване от търговските участници. Въз основа на това БНЕБ ЕАД публикува нов образец на СДППЕЕ, който отразява всички съдържащи се в ПРОБПЕЕ промени. За улеснение на търговските участници, БНЕБ ЕАД публикува новия образец на СДППЕЕ в две версии, които се различават единствено в частта относно разпоредбата, регламентираща подведомствеността на споровете (Раздел IX). В Двуезична версия 1 на СДППЕЕ се съдържа арбитражна клауза, а в Двуезична версия 2 е предвидено отнасяне на споровете за решаване от компетентния български съд. Търговските участници, регистрирани на пазарен сегмент „Двустранни договори“, следва да сключат нов СДППЕЕ, в една от публикуваните версии, с всички търговски участници, с които желаят да търгуват на екраните за търговия, в срок до четири месеца от влизане в сила на ПРОБПЕЕ, а именно до 19.10.2020 г.
Текущите СДППЕЕ, сключени между търговските участници, могат да бъдат прекратени по взаимно съгласие на страните, по силата на чл.198, ал.1, т.2 от ПРОБПЕЕ, както и съгласно разпоредбите на действащите към момента СДППЕЕ. Всички действащи допълнителни споразумения, които не са прекратени по реда на чл.197 от ПРОБПЕЕ, продължават своето действие до изпълнението на задълженията на страните по тях.