Пазар Ден Напред: Прозрачност, Ликвидност, Доверие

През петата година от функционирането си, този сегмент се утвърди като най-предпочитан от търговските участници и почти всеки месец отбелязва рекордни търгувани количества енергия

Добрите резултати се дължат както на усилията на всички търговски участници и институции, свързани с процеса на либерализация и обединяване на електроенергийните пазари в Европейския съюз, така и на благоприятните за пазара законодателни промени през последните години, които съвкупно гарантираха прозрачност, равнопоставеност, недискриминация и сигурност за играчите на пазара на електрическа енергия. Търгуваните количества енергия за месец юли 2020 г. бележат абсолютен рекорд, достигайки до 1 505 000 MWh, което представлява повече от двойно покачване  спрямо същия период на 2019 г. и с 42% повече спрямо юни 2020 г.. Ликвидност
 Налице е ясно изразена тенденцията към устойчиво развитие, независещо от пазарната конюнктура.

1

 Източник: БНЕБ ЕАД След стартирането на реална търговия през януари 2016 г., реализираните обеми бележат впечатляващия близо седемкратен ръст до 1505 GWh през юли 2020 г. Ръстът на ликвидността утвърди Пазар „Ден напред“ като най-предпочитан от търговските участници, а постигнатите клирингови цени започнаха да се ползват като референтни за състоянието на целия пазар. Високата степен на прозрачност и гарантирането на равен достъп до предоставяната от БНЕБ ЕАД информация рязко повиши конкуренцията в сектора, което оказва благоприятно влияние както върху потребителите, така и върху производителите на електрическа енергия. Поведението на пазарните участници също се променя като се обръща все по-голямо внимание на краткосрочните пазари. Въпреки забавянето на икономическата активност през първите две тримесечия на 2020 г. вследствие на кризата с разпространение на коронавируса и резкия спад на цените на всички енергийни ресурси, Пазар „Ден напред“ не беше засегнат. Напротив, в безпрецедентния период на несигурност и липса на предвидимост дори в краткосрочен план, пазарните участници избраха именно този сегмент за търговия, разчитайки, че постигнатата клирингова цена е възможно най-справедлива и коректно отразява пазарната конюнктура във всеки момент. Поради това, търгуваните количества от началото на 2020 г. бележат стабилен ръст, като в повечето месеци търгуваните обеми надвишават 1 TWh. Всичко това продължава да привлича вниманието не само на регистрираните, но и на новите търговски участници именно към този сегмент.

Цялата статия може да прочетете тук.