Главна Дирекция „Енергетика“ потвърди приоритета на географското разширение на Eдинното свързване на пазарите „Ден напред” (SDAC) чрез продължаването на проекта за обединение на пазарите DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling Project)

Така Европейската Комисия запази Interim Coupling Project, който е от голяма важност за България

На 22.09.2020 г. националните регулатори на Австрия, Германия, Полша и страните от пазарното обединение 4MMC (Чехия, Унгария, Румъния и Словакия) получиха насоки от Европейската комисия (ГД „Енергетика“) относно участието на Номинираните оператори на пазарите на електрическа енергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) в проекта за обединение на пазарите DE-AT-PL-4MMC (познат също така като Interim Coupling или ICP), с които навременната реализация на ICP се определя като основен приоритет. Насоките са по искане на съответните национални регулатори след обсъждания, продължили няколко месеца, тъй като през първото тримесечие на 2020 г. няколко от страните, участващи в проекта, информираха за затруднения, свързани с реализацията на подготвителните задачи. Тези затруднения произтичат от взаимовръзки между паралелно развиващи се проекти като CORE FB MC, Allegro, NorNed, Polish MNA, което води до забавяне на дейностите при реализация на проекта Interim Coupling.

ГД „Енергетика“ счита последователната реализация на проектите за пазарно обединение ICP и CORE Flow Based Market Coupling (Core FB MC) за най-доброто решение, тъй като ICP ще улесни единното свързване на пазарите „Ден напред” и най-вече географското разширение към всички  граници на ЕС и по-специално българо–румънска граница.

Наред с това, ГД “Енергетика” съобщи, че проектът Interim Coupling ще създаде добавена стойност като гарантира, че страните от Централна и Източна Европа няма да останат географски изолирани, дори при евентуални забавяния на реализацията на проекта CORE FB.

Предвид насоките, очакванията са ICP да стартира реална работа през април 2021 г. 

Определянето на проекта DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling) в насоките на Европейската комисия като приоритет, е необходимо условие за реализацията на проекта за обединение на пазарите „Ден напред” на българо-румънска граница. Дефинираният в насоките на ЕК срок за реализация на ICP, въпреки забавянето от около 6 месеца спрямо първоначално заявения, предоставя на българската страна сигурност при по-нататъшното планиране на проекта на българо-румънска граница, по който БНЕБ, ЕСО, OPCOM и Transelectrica работят и който ще направи възможно дългоочакваното присъединяване на българския електроенергиен пазар „Ден напред“ към SDAC. Запазва се първоначалният план, реализацията на проекта на българо-румънска граница да приключи успешно до три месеца след реалния старт на ICP.

Можете да се запознаете с насоките на Европейската комисия във връзка с продължаване на проекта за обединение на пазарите DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling) тук.