Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазаренсегмент „Ден напред“ за ден на доставка 26.11.2020 г. Изтъргуваното количество е 60 793,7 MWh, със средна мощност 2 533,07 МW.