Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазаренсегмент „Ден напред“ за ден на доставка 27.11.2020 г. Изтъргуваното количество е 63 421,8 MWh, със средна мощност 2 642,58 МW.