Операторите на преносни системи и борсовите оператори на България и Северна Македония подписаха Меморандум по проекта за обединение на пазарите „Ден напред“ с хоризонт 2022 г.

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО), Македонският електропреносен системен оператор (МЕПСО), „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Националният оператор на пазара на електроенергия енергия (МЕМО) на Македония подписаха Меморандум за разбирателство, с който страните официално заявяват намерението си да положат всички необходими усилия за осъществяване на пазарното обединение „Ден напред“ между България и Северна Македония. Проектът следва да се изпълнява съгласно европейския целеви модел в сътрудничество със структурите на Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и съгласно одобрената от страните обща пътна карта.

Проектът за пазарно обединение бе рестартиран през септември тази година след като МЕМО бе назначен за номиниран оператор на пазара за електроенергия за територията на Северна Македония.

Интеграцията на краткосрочните пазарни сегменти е ключова за развитието на електроенергийния пазар в рамките на всяка тръжна зона. Постигането на единен европейски пазар е водеща стъпка за ефективното използване на ресурси и необходимо условие за успешния преход към нискоемисионно производство на електроенергия, което изисква новата европейска политика и лидерската позиция в борбата срещу климатичните промени.

В Югоизточна Европа има голям брой държави, които не са членки на ЕС, което превръща постигането на пазарна интеграция в предизвикателство.

Страните по проекта силно вярват, че обединението на пазарите между България и Северна Македония е от изключително значение за успешната пазарна интеграция в целия регион.

Контекст

Инициативата води началото си от март 2018 г., когато в София под егидата на проекта „Западни Балкани 6“ се подписва Меморандум за разбирателство между МЕПСО, Регулаторната комисия за енергетика и водни услуги на Република Северна Македония, БНЕБ и ЕСО, с който се дава старт на пилотния проект, целящ обединението на пазарите „ден напред“ между двете страни. Първата среща с представители на всички страни по проекта се провежда през април 2018 г. в София. Активно участие в срещата също така вземат представители на Министерство на енергетиката на Република България, Министерство на икономиката на Република Северна Македония,  Регулаторната комисия за енергетика и водни услуги, както и представители на Секретариата на Енергийната общност, подкрепен от консорциум от консултанти.