Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазаренсегмент „Ден напред“ за ден на доставка 10.12.2020 г. Изтъргуваното количество е 65 024 MWh, със средна мощност 2 709,3 МW.