Гърция се присъедини към Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC)

Следва пазарното обединение между България и Гърция в началото на 2021 г.

Днес, 15-ти декември 2020 г., гръцката тръжна зона започна успешно работа в условията на пазарно обединение като част от Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (Многорегионално обединение) , с първи ден на доставка 16-ти декември 2020 г. HEnEx, единственият НОПЕ (номиниран оператор на пазара на електроенергия) в Гърция, следва оперативните процедури на пазарното обединение като вече функциониращ НОПЕ заедно с IPTO, гръцкия оператор на преносна система (ОПС). Успешното обединение е резултат от тясното сътрудничество на HEnEx и IPTO с италианския НОПЕ(GME) и ОПС (TERNA). Това е поредна стъпка към изпълнение на модела за единен европейски пазар “Ден напред“, чието завършване се очаква през 2021 г. с интеграцията на проектите за обединение MRC и 4MMC.

Така на пазара „Ден напред“ за първи път бе имплицитно разпределен капацитет чрез алгоритъма Euphemia за 500-мегаватовия междусистемен електропровод за постоянен ток с високо напрежение, свързващ Гърция и Италия. Реализираното ценово обединение позволява  едновременно изчисляване на цени на електроенергията и трансгранични потоци в региона. Ефективното използване на  енергийната система и трансграничните инфраструктури в резултат на по-голяма координация между пазарите на енергия повишава социалното благоденствие в полза на всички участници на пазара. 
За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин общественото благоденствие.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава ефективната конкуренция, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC: 
http://www.nemo-committee.eu/sdac
https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/