Промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

В „Държавен вестник“ брой 4 от дата 15.01.2021 г. са обнародвани Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ). Промените, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране, се изразяват в следното:

  • Досегашният текст на чл. 166 става ал. 1;
  • Създадена е нова ал. 2 на чл. 166, съгласно която Операторът може временно да преустанови функционирането на ЕСТ-ДД по отношение на някой от екраните за търговия, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“, при липса на ликвидност или по друга причина. По силата на новата разпоредба иницииране на преустановяване на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД може да се предприеме от оператора след решение на борсовия съвет към БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен да уведоми всички търговски участници и да публикува съобщение на интернет страницата си относно преустановяването на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД, като предостави мотиви и посочи началния и крайния срок за преустановяването. Функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД се възстановява в първия работен ден след изтичане на периода, за който функционирането е преустановено.

В съответствие със Заключителната разпоредба на Правилата за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ горепосочените промени са в сила от 15.01.2021 г.