Екран „Непрекъсната търговия“ , пазарен сегмент „Двустранни договори“

Уважаеми търговски участници,
 
Съгласно чл.166, ал.2 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ, изм. и доп. ДВ, бр.4 от 15.01.2021 г./ Операторът на борсовия пазар може временно да преустанови функционирането на някой от екраните за търговия, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“, след решение на борсовия съвет към БНЕБ ЕАД. На това основание и след проведено заседание на борсовия съвет на дата 20.01.2021 г., на което е взето решение за временно преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“, Операторът предоставя следната информация:
 
На основание чл.166, ал.2 от ПРОБПЕЕ и във връзка с решение на борсов съвет от дата 20.01.2021 г. за срок от 5 /пет/ месеца  се преустановява функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент Двустранни договори, считано от 25.01.2021 г. до 25.06.2021 г. включително, като мотивите за прекратяването са недостатъчна ликвидност на екрана и опит за прекратяване на непазарни практики на екрана вследствие на ниската ликвидност. Съгласно чл.166, ал.2 от ПРОБПЕЕ функционирането на екрана ще бъде възстановено в първия работен ден след изтичане на периода, за който функционирането е преустановено, а именно на дата 28.06.2021 г., понеделник.