Решение на Европейската комисия за начисляване на такси по Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. /REMIT/

На 17 декември 2020 г. Европейската комисия прие РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, докладвана съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета /Решението/.

Таксите, които се въвеждат с Решението на Комисията, са годишни и целта им е да покрият разходите за дейностите, като събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, извършвани от „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия“ /ACER/, по член 8 от REMIT. Таксите са индивидуални за всяко докладващо лице и се изчисляват въз основа на сбор от компоненти: фиксирана такса, брой докладвани сделки за предходната година и положителна или отрицателна корекция съгласно действителното докладване през дадената година /чл.5, ал.1 от Решението/. Изчисляването на индивидуалните годишни такси се осъществява от ACER до края на месец януари всяка година, съгласно посочените компоненти и по реда на чл.5 и чл.6 от Решението.

Въз основа на гореизложеното БНЕБ ЕАД ще изпрати на всички докладващи лица размерите на индивидуалните годишни такси към ACER, които следва да бъдат заплатени съгласно Решението, като таксите ще бъдат начислени с фактурите за месец март, 2021 година.