Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC): нова дата за присъединяване на Италия и нова версия на търговската система на SIDC

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) на локалния проект LIP 14 (Local Implementation Project) преразгледаха графика на проекта. Наред с това, SIDC (Single Intraday Coupling) е в процес на завършване на провеждащите се в момента тестове за следващата версия на системата.

НОПЕ и ОПС, съвместно работещи по проекта LIP 14, който има за цел интегрирането на северните граници на Италия (Италия-Франция, Италия-Австрия и Италия-Словения), както и вътрешните тръжни зони на Италия към вече обединения „В рамките на деня“ регион, обявиха актуализиран график на проекта в отговор на постъпили през изминалите седмици искания от асоциации на пазарни участници.
 
Успоредно с реализацията на този проект, в Италия се извършва мащабна реформа на пазарите за допълнителни услуги, която изисква пазарните участници да въведат значителни промени в своите IT системи и пазарни процеси. Поради тази причина пазарните участници са поискали срок, който да им бъде достатъчен да се адаптират към предстоящите промени. За да вземат предвид тези искания при планирането на проекта, LIP 14 преразгледа графика си, като датата, определена  за старт на проекта, е 21 септември 2021 г. ( с първа дата за доставка 22 септември 2021 г.).
 
Събитие, на което заинтересованите страни ще получат подробна информация относно предстоящите промени, свързани с третата вълна, преди официалния старт на проекта, се предвижда за 29 април 2021 г. Организира се също така тестови период с пазарни участници в рамките на две седмици от 21 юни 2021 г., през който новите участници ще имат възможност да се запознаят с техническата система на SIDC и да проведат собствени тестове. Предвижда се втори едноседмичен тестови период от 6 септември 2021 г., в случай че бъдат установени проблеми при първия тестови период за пазара.
 
Втората фаза на проекта LIP 14, когато границите на Гърция (Гърция-Италия и Гърция-България)  ще се присъединят към SIDC, се очаква да бъде завършена с четвъртата вълна на проекта, която в момента се планира за първото тримесечие на 2022 г. Планирането на присъединяването на границите на Словакия към SIDC се разглежда в рамките на проекта LIP 17.
 
Наред с инициативите за географско разширение, скоро предстои SIDC да завърши тестовете за следващата версия на системите, която ще заработи през идните седмици. Новата версия ще добави функционалности, свързани с регулаторните задължения за докладване, както и важни подобрения при използването й за извършване на операциите, свързани с функционирането на SIDC.
 
SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия  “В рамките на деня” на 22 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):
 
Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки.   Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет.  Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение.  Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.
 
Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия.  С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.