БНЕБ ЕАД открива процедура с предмет: Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на “Българска независима енергийна борса” ЕАД

БНЕБ ЕАД открива процедура за възлагане на поръчка по реда на Правилата за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в Българска независима енергийна борса ЕАД с предмет: Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на “Българска независима енергийна борса” ЕАД. Възложителят цели да избере 3 (три) кредитни институции (банки) по смисъла на Закона за кредитните институции, които да предоставят финансови услуги и продукти и свързани с тях дейности, при спазване изискванията на Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия. Крайният срок за подаване на оферти е 16 часа на дата 26.05.2021 г., като искания за разяснения могат да бъдат изпращани до 23.05.2021 г. на електронен адрес office@ibex.bg .

Заповед за откриване на процедурата (линк)

Документация (линк)

Правила за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в “Българска независима енергийна борса” ЕАД (линк)