БНЕБ ЕАД планира въвеждането на нов товаров профил на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) съобщава на всички търговски участници и заинтересовани страни, че планира въвеждането на нов вид товаров профил, за който могат да се сключват сделки на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“.

Считано от 01 Юли 2021 г., всички производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с мощност равна или по-голяма от 500 KW следва да я реализират на организиран борсов пазар в съответствие с обнародваните в Държавен вестник бр. 9 от 02 Февруари 2021 г. промени в Закона за енергетиката. Същевременно от 01 Юли 2021 г. се очаква и голяма част от всички юридически лица, регистрирани на територията на Р. България, да започнат да закупуват електрическа енергия за собствена консумация във връзка с промените в Закона за енергетиката, обнародвани в Държавен вестник бр. 57 от 26 Юни 2020 г.

Горепосочените фактори обуславят въвеждането на нов товаров профил, който да отговаря на нуждите на производители и консуматори на електрическа енергия. По предложение на търговски участници и вследствие на очакваните промени в пазарната конюнктура борсовият оператор ще работи по добавянето на дневен осемчасов профил, който ще обхваща осем последователни интервала/часа на доставка във времевия диапазон от 08:00 до 16:00 часа (Централноевропейско време). Същият профил ще се търгува в одобрените стандартизирани срокове на доставка (седмица, месец, тримесечие, полугодие и година) на екран „Търгове“, който е част от пазарен сегмент „Двустранни договори“.